Thuis in uw branche
Contact SRA T 030 656 60 60
E info@sra.nl

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht
Contact en route
Speerpunten cover
Download de speerpunten

Speerpunten

Waar SRA voor staat

SRA is de grootste vereniging van accountantskantoren, werkzaam in en voor het mkb. Ons landelijke netwerk van 370 zelfstandige Nederlandse accountantsorganisaties met 950 vestigingen verbindt zo'n 3.000 accountants (AA's en RA's), 1.250 fiscalisten, in totaal 17.500 professionals.

De mensen van de SRA-kantoren spreken de taal en begrijpen de uitdagingen van mkb-ondernemers omdat zij zelf ondernemers zijn van hetzelfde compacte formaat. Meer dan 55% van de mkb-ondernemingen met personeel is klant bij een SRA-kantoor.

Vertrouwd SRA-merk

SRA-kantoren investeren continu in hun kwaliteit en dienstverlening. Onze leden werken volgens het SRA-kwaliteitssysteem dat continu wordt getoetst en geborgd via een periodieke review. Zo zijn ondernemers verzekerd van betrouwbare en hoogwaardige financiële dienstverlening tegen een faire prijs. Maar belangrijker is dat partijen als de Belastingdienst en de AFM middels een convenant vertrouwen hebben uitgesproken in de kwaliteitssystemen die de SRA-kantoren hanteren. Ook banken, financiers en andere stakeholders in het maatschappelijke veld kunnen vertrouwen op het SRA-merk.

Toekomstproof

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Denk aan ICT, digitalisering en scherpere wet- en regelgeving. Ook de behoeften en wensen van ondernemers, banken, financiers, de overheid en andere partijen die om inzicht in de cijfers vragen, veranderen. Dit vraagt continu om andere producten, diensten en werkwijzen. SRA ondersteunt haar leden om te kunnen meebewegen met al deze ontwikkelingen. Daardoor kunnen SRA-kantoren zich onderscheiden in de steeds veranderende markt. Door kennis te delen en tools, producten en diensten te ontwikkelen kunnen alle kantoren – van klein tot groot – hun kantoororganisatie optimaliseren en een up-to-date pakket aan financiële dienstverlening aanbieden.

Waar SRA zich voor inzet

Ondernemers in het mkb staan centraal bij SRA. Zij kunnen alleen goed functioneren binnen een optimaal economische klimaat, onder eenduidige en eenvoudig uitvoerbare wet- en regelgeving. SRA werkt daarvoor nauw samen met onder andere MKB-Nederland, banken, de Belastingdienst en de overheid. Naast de wettelijke controles die SRA-kantoren voor de grotere mkb-bedrijven uitvoeren, zijn de SRA-adviseurs de financiële stavast van alle mkb-ondernemers. Verantwoord achteruitkijken en strategisch vooruitkijken is van uiterst belang voor een optimale bedrijfsvoering. Daarom ontwikkelt SRA continu nieuwe producten en diensten voor de moderne ondernemer zoals Rating, Ondernemerskompas en Branche in Zicht.

Speerpunten

Kwaliteit op peil

Goede kwaliteit is van belang in de accountancymarkt. Voor het maatschappelijke verkeer, voor ondernemers, voor toezichthouders en voor accountantskantoren zelf. SRA zet zich in om die kwaliteit bij grotere én kleine kantoren ten behoeve van ondernemers op een goed en juist peil te houden. De wettelijke controlemarkt mag en moet niet alleen voorbehouden zijn aan grote, internationale accountantskantoren. Marktwerking is gebaat bij goede toegang van mkb-kantoren op de controlemarkt. In de markt moet het gaan om concurrentie op kwaliteit, niet op prijs. Oneigenlijke concurrentie moet worden tegengegaan. Meer transparantie over de kwaliteit is daarvoor een remedie, bijvoorbeeld in de vorm van een openbaar trackrecordsysteem.

Zekerheid op maat

De maatschappelijke functie van de accountant- en fiscale adviseurs bij een SRA-kantoor wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Niet alleen is de combinatie van controle- en advieswerkzaamheden daarbij van belang in het mkb. Ook kan de voortgaande inkleuring van het maatschappelijke verkeer leiden tot het geven van meer en gerichte zekerheid voor diverse stakeholders (banken, financiers, Belastingdienst). Daar waar banken willen besparen op monitoring- en kredietverleningskosten, kunnen SRA-adviseurs kwaliteit en ondersteuning vanuit de markt bieden. De Belastingdienst kan voor de besparing op hun controlekosten met Horizontaal toezicht steunen op de kwaliteitssystemen binnen de SRA-kantoren. Zekerheid leidt tot kostenbesparing, beheersing van administratieve lasten en risicomanagement in de verschillende ketens. De gelden die deze besparingen opleveren, moeten worden teruggeven aan het bedrijfsleven en aan de kantoren voor hun inspanningsverplichting. Om een nieuwe verwachtingskloof te voorkomen is afstemming van de uitvraag naar zekerheid met de verschillende stakeholders van groot belang.

Motor laten draaien

Als motor van de BV Nederland, is het noodzakelijk dat financiering op de primaire en secundaire kapitaalmarkt toegankelijk blijft voor het mkb. Om die toegankelijkheid te kunnen garanderen, pleit SRA ervoor om een betere infrastructuur te creëren waarin de voordelen van de primaire en de secondaire kapitaalmarkten worden gecombineerd met de alternatieve financieringsmogelijkheden. Regulatie is daarbij van belang, in de vorm van een monitoringsysteem en goede verantwoordingen. Hier ligt een rol voor de SRA-adviseur: het geven van transparantie in de vorm van zekerheid en de communicatie erover. Als verantwoordelijke man of vrouw voor de financiële logistiek (denk aan SBR, e-facturering) is de SRA-adviseur in staat om inefficiencies in de keten op te lossen. Ook kan de adviseur een regisseursfunctie vervullen bij de stapeling van verschillende geldbronnen.

Werkbaar belastingstelsel

Het huidige belastingstelsel is aan herziening toe. Een lagere lastendruk voor werkgever en werknemers is vanuit internationale context bezien van belang. Voorwaarde, zeker gezien onze open grenzen, is dat geen lastendrukverschuiving plaatsvindt en dat er sprake is van internationale houdbaarheid. Herziening van het stelsel moet plaatsvinden via de weg van de geleidelijkheid. Daarnaast moet fiscale wetgeving vooral eenvoudiger, eenduidiger (consistenter) en praktijkgericht worden vormgegeven. Uitvoerende instanties en praktijkmensen uit het mkb moeten vooraf betrokken worden in de ontwikkeling van nieuwe fiscale wetgeving zodat ingewikkelde en soms contraproductieve regelgeving vermeden wordt.

Gestold wantrouwen

Kwaliteit in de beroepsgroep is het grootste goed. Effectief toezicht op de kwaliteit, in een harmonieus krachtenveld en van maatschappelijk nut, vindt SRA dan ook meer dan noodzakelijk. De AFM moet proportioneel, efficiënt en tegen lage kosten toezicht houden. De kosten voor accountantskantoren om de kwaliteit op peil te houden, moeten beheersbaar blijven. De huidige trend van overregulering, steeds strenger toezicht door politieke druk, onduidelijke normen en enorme boetes maakt echter – ook bij andere beroepsgroepen – dat systemen vastlopen, bureaucratisering toeslaat, de praktijk voor de professional onwerkbaar wordt en dat de passie in het vak verdwijnt. Daarvoor moeten wij waken. SRA vindt dat communicatie over bevindingen in het beroep moet leiden tot herstel van vertrouwen, niet tot het voeden van wantrouwen. SRA vindt daarnaast dat de toezichthouder via de Accountantskamer moet meewerken aan het vormen van jurisprudentie om te komen tot een duidelijke normstelling in het beroep.

Financiële guts

Onder invloed van allerlei maatschappelijke en digitale ontwikkelingen verandert het accountantsberoep; het is van belang om mee te bewegen met deze trends en daarop te anticiperen. In de jaren '20 van deze eeuw zullen de stakeholders in de financiële wereld andere verwachtingen, wensen en behoeften aan informatie of zekerheden van hun adviseur hebben dan nu. Hoe ziet het beroepsprofiel van de accountant er dan uit? Om een nieuwe verwachtingskloof van de SRA-adviseur te voorkomen, pleit SRA voor gericht wetenschappelijk onderzoek onder alle stakeholders. SRA wil de toegevoegde waarde van de SRA-adviseur als 'financiële stavast' van de mkb-ondernemer meer benadrukken. Naast het geven van zekerheid door allerlei controlevormen, is het geven van advies rond het bedrijf en het persoonlijke leven van de ondernemer van essentieel belang in het mkb.

Klein is het nieuwe groot

Waar SRA voor staat - SRA-speerpuntenHet mkb is de motor van de Nederlandse economie en een belangrijke factor voor de schatkist. Nu risicobeheersing bij alle stakeholders op het financiële veld een steeds belangrijker rol gaat spelen, en de vraag naar zekerheid in de markt ook toeneemt, vindt SRA het van belang om de bestaande controlegrenzen te handhaven. Gezien de toenemende vraag om zekerheid in de markt, zou het vanuit strategisch langetermijndenken verstandig zijn om de controlegrenzen juist omlaag te brengen zodat meer ondernemers gecontroleerd kunnen worden en daarmee de zekerheden in de markt worden verhoogd. Daarnaast vindt SRA dat het mkb uitgangspunt moet zijn bij alle wet- en regelgeving rond 'ondernemen' (ministeries) én bij regelgeving en normstelling als het gaat om het accountantsberoep. Voor organisaties en bedrijven met een openbaar belang kan indien noodzakelijk geacht extra wet- en regelgeving worden geformuleerd.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren