Thuis in uw branche
Contact SRA T 030 656 60 60
E info@sra.nl

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht
Contact en route
Lid worden? Geïnteresseerd in het SRA-lidmaatschap? Download het inschrijfformulier. Inschrijfformulier lidmaatschap

Statuten van SRA

Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten

Met zetel te De Meern, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 9 maart 2021 voor mr. IJ. C. van Straten, notaris te Amsterdam. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40481496.

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

Zetel

Artikel 2

De vereniging heeft haar zetel te De Meern.

Doel

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van de leden.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door
  • het verzorgen van opleiding en permanente educatie;
  • het verlenen van vaktechnische bijstand en ondersteuning;
  • het bewaken van het kwaliteitsniveau van de leden;
  • het stimuleren en toetsen van de naleving door de leden van de voor hen geldende wettelijke bepalingen en overige van overheidswege en de bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels;
  • het ontwikkelen van gespecialiseerde informatie-technologie;
  • het treffen van voorzieningen op het gebied van de levens- en schadeverzekeringen;
  • het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van de public relations en communicatie;
  • het ondersteunen van de leden op het gebied van personeel en kantoor;
  • het onderhouden van contacten met derden en het participeren in overlegstructuren;
  • het bevorderen van internationale samenwerking,
  en voorts alle overige activiteiten die tot het bereiken van het doel dienstig kunnen zijn.
 3. De vereniging ziet het als haar natuurlijke taak om de belangen van haar aangesloten leden en de klanten van deze leden te vertegenwoordigen in alle daarvoor van belang zijnde gremia zoals overheid, politiek, belangenorganisatie VNO-NCW en dergelijke.
 4. Bestaansvoorwaarde voor de vereniging is de goede kwaliteit van de door de leden aan hun cliënten geleverde diensten.
  Daartoe worden door de algemene ledenvergadering kwaliteitseisen geformuleerd.
 5. Die kwaliteitseisen worden bij de leden en aspirant-leden getoetst door een Reviewcommissie.
 6. Het bestuur van  de vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tussen de vereniging en de Stichting Autoriteit Financiële Markten gesloten convenant inzake de samenwerking op het gebied van het toezicht op accountantsorganisaties (het 'Convenant').
 7. De Reviewcommissie verricht de daaruit voortvloeiende werkzaamheden onafhankelijk en zelfstandig volgens de opgestelde respectievelijk op te stellen reglementen.
 8. Met inachtneming van deze statuten en de bepalingen van het Convenant stelt de algemene vergadering de reglementen vast omtrent de organisatie van de Reviewcommissie, de oproeping tot en de besluitvorming in hun vergaderingen alsmede omtrent hun bevoegdheden, taken en werkzaamheden.

Leden

Artikel 4. 

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn openbare accountantskantoren waarin in elk geval werkzaam zijn registeraccountants en/of accountants-administratieconsulenten aan wie het in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde onderzoek van jaarrekeningen kan worden opgedragen.
 2. Voor het lidmaatschap komen slechts in aanmerking accountantskantoren die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend werkzaamheden verrichten in het MKB-segment in Nederland, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen bedrijven in de agrarische sector.
  Bij deze accountantskantoren kunnen meerdere vennoten/directeuren (in binnen- en buitenland) werkzaam zijn, mits het beleid en de strategie van het kantoor in overwegende mate bepaald wordt door de in Nederland werkzame vennoten/directeuren en voorts ook tenminste tachtig procent (80%) van de omzet wordt gegenereerd in Nederland.
  Leden die zijn aangesloten bij internationale netwerkorganisaties dienen te voldoen aan de in de vorige zin genoemde criteria.
 3. Onverminderd de van overheidswege gegeven wetten en regels, dienen de leden te voldoen aan de voor hen uit deze statuten en de reglementen voortvloeiende verplichtingen.
 4. Aan het lidmaatschap kunnen bij afzonderlijk reglement nadere eisen worden gesteld.
 5. De vereniging heeft een register waarin de namen en adressen (waaronder begrepen electronisch-mail adressen) van alle leden zijn opgenomen.
  Ieder lid is gehouden er voor te zorgen dat zijn adres bij de vereniging bekend is.

Toelating

Artikel 5.

 1. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
  Op een beslissing tot afwijzing van een verzoek tot toelating staat geen beroep open.
 2. De algemene vergadering stelt een reglement vast waarin de procedure met betrekking tot de toelating als lid van de vereniging wordt vastgelegd.
 3. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
  Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan kan overgaan op de verkrijgende rechtspersoon onder door het bestuur daaraan te stellen voorwaarden.

Einde lidmaatschap

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door ontbinding van het kantoor bedoeld in artikel 4.1;
  b. bij beëindiging door het lid van de uitoefening van zijn beroep;
  c. door opzegging door het lid;
  d. door opzegging door de vereniging; en
  e. door ontzetting.
 2. a. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met in acht neming van een opzegtermijn van tenminste vier maanden.
  b. In afwijking van het onder a bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, bekend is geworden of meegedeeld.
  Een lid heeft de in de vorige zin genoemde bevoegdheid niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
 3. a. Opzegging door de vereniging kan slechts geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de (kwaliteits)eisen door of krachtens deze statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  b. Opzegging geschiedt bij besluit door het bestuur.
  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap staat binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering.
  c. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 4. a. Ontzetting kan slechts geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of, de leden bindende, besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  b. Ontzetting geschiedt bij besluit door het bestuur.
  c. Het hiervoor in lid 3 b en c bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot afwijking van het in de vorige zin bepaalde op billijkheidsgronden.

Schorsing

Artikel 7.

a. Het bestuur is bevoegd een lid voor een periode van maximaal drie maanden te schorsen in de gevallen genoemd hiervoor in artikel 6.4.a, die echter van een zodanig gewicht zijn dat zij geen ontzetting rechtvaardigen.
b. Het bepaalde in artikel 6.4.b is van overeenkomstige toepassing.

Rechten en verplichtingen

Artikel 8. 

 1. De leden hebben de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de statuten en reglementen van de vereniging en de daaruit voortvloeiende besluiten.
 2. De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage en, eventueel, andere bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
  De algemene vergadering kan besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een extra bijdrage verschuldigd wordt.
 3. Het bestuur kan besluiten een individueel lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen tot voldoening van een bijdrage als bedoeld in lid 2 op billijkheidsgronden.

Handelen voor de leden

Artikel 9.

De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en, mits met voorafgaande instemming van de algemene vergadering, te hunnen laste verplichtingen aangaan.
De vereniging kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit lid zich ertegen verzet.

Bestuur

Artikel 10.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven bestuurders.
 2. Onverminderd het overigens in deze statuten en de wet bepaalde zijn de kerntaken van het bestuur:
  a. het vaststellen van het beleid van de vereniging, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 10;
  b. het ondersteunen en adviseren van de directie en het management van de vereniging;
  c. het toezicht houden op de werkzaamheden van de directie en het management van de vereniging namens de leden;
  d. het zowel representatief als juridisch vertegenwoordigen van de vereniging.
 3. Bestuurders worden, op voordracht van de zittende bestuursleden, benoemd door de algemene vergadering uit de (vennoten/direc¬teu¬ren van de) leden.
 4. De algemene vergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, uit het bestuur een voorzitter.
  Het bestuur benoemt uit haar midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 5. Bestuurders kunnen als zodanig te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
 6. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
 7. Een bestuurder wordt benoemd voor de duur van vier jaar, na ommekomst van welke periode hij aftreedt. Een bestuurder kan telkens voor de duur van vier jaar worden herbenoemd.
  Elke bestuurder treedt voorts af:
  • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van het kantoor waarvan hij deel uitmaakt;
  • indien hij geen deel meer uitmaakt van het kantoor dat lid is van de vereniging danwel indien hij van dat kantoor niet langer directeur of vennoot is, en
  • door bedanken.
 8. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders blijft het bestuur een bevoegd orgaan, en berust het bestuur van de vereniging bij de andere bestuurders, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
  Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is iedere belanghebbende bevoegd de rechter te verzoeken een tijdelijke bestuurder te benoemen, die zal zorg dragen voor een spoedige benoeming van één of meer bestuurders overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.  

Vergaderingen van het bestuur

Artikel 11.

 1. Vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen.
  Bij de oproeping worden plaats en tijdstip van de vergadering gemeld en de agenda en de overige van belang zijnde bescheiden gevoegd.
 2. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de stemmen, die door alle in functie zijnde bestuurders kunnen worden uitgebracht.
  Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
 3. In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit.
 4. Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de bestuurvergaderingen uitsluitend door een mede-bestuurder doen vertegenwoordigen.
 5. De bestuurders kunnen ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
 6. In afwijking van het bepaalde in de leden 2 tot en met 5 van dit artikel heeft een bestuurder die in enige aangelegenheid een tegenstrijdig belang heeft ten aanzien van die aangelegenheid géén stem in de bestuursvergadering en zal voorzover het die aangelegenheid betreft ook niet deelnemen aan de bestuursvergaderingen en de taakuitoefening met betrekking tot die betreffende aangelegenheid volledig overlaten aan de overige bestuursleden.
 7. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen.
  Ook is het bestuur bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door haar worden benoemd.
  Het bestuur informeert de algemene vergadering tijdig over de delegatie als in dit lid bedoeld.
 8. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 9. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn voorts onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.
  Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
 10. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, economische en personeelsbeleid.

Vertegenwoordiging

Artikel 12.

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, maar ook in de gevallen als bedoeld in de eerste zin van artikel 11.7. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter en één ander lid van het bestuur gezamenlijk.
 2. De bestuurder die een persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de vereniging, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het bestuur.
  Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming.
  Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan is het bestuur niettemin bevoegd het besluit te nemen. Het bestuur zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen.

Directie

Artikel 13.

 1. De vereniging heeft een directie bestaande uit een of meer directeuren.
 2. Directeuren worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
 3. De directie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, de voorbereiding van besluiten en beraadslagingen van de organen van de vereniging en van haar commissies en voorts met zodanige andere taken als door het bestuur te bepalen.
 4. De directie stelt een directiestatuut op dat zij ter goedkeuring zal voorleggen aan het bestuur.

Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag en begroting

Artikel 14.

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één september tot en met éénendertig augustus.
 2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening (bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten met toelichting) opgemaakt.
  Deze stukken worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester.
  Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
  Het bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en, indien van toepassing, de krachtens artikel 2:392.1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de vergadering bestemd tot hun behandeling te haren kantore ter inzage liggen voor de leden.
  Deze laatsten kunnen kosteloos afschrift van die stukken verkrijgen.
 3. Door de algemene vergadering zal jaarlijks opdracht worden verleend aan een deskundige of kantoor van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken en daarover een verklaring af te leggen en een verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.
  De hiervoor bedoelde deskundige mag niet op enigerlei wijze werkzaam zijn bij een kantoor waarbij een bestuurder betrokken is.
 4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  Indien het bestuur wordt gedechargeerd voor het door haar in het betreffende boekjaar gevoerde beleid beperkt zich die decharge, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering is bekend gemaakt.
 5. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een voorlopige begroting met toelichting op voor het komende boekjaar.
  Tegelijkertijd stelt het bestuur de voorlopige begroting voor het lopende boekjaar bij.
 6. De begrotingen als bedoeld in lid 5 van dit artikel worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Algemene vergadering

Artikel 15.

 1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan andere organen of commissies zijn opgedragen.
 2. Ieder jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering van de algemene vergadering gehouden, waarin, tenzij de termijn als bedoeld in artikel 14 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd, onder meer aan de orde wordt gesteld:
  • de behandeling van het jaarverslag;
  • de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
  • vaststelling van de voorlopige begroting voor het komende boekjaar;
  • vaststelling van de bijgestelde begroting voor het lopende boekjaar;
  • de benoeming van de deskundige als bedoeld in artikel 14 lid 3.
  Indien de termijn bedoeld in artikel 14 lid 2 is verlengd, worden de in de vorige zin genoemde onderwerpen aan de orde gesteld in een vergadering, te houden uiterlijk één maand na het verstrijken van die termijn.
 3. Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of leden tezamen vertegenwoordigende een/tiende gedeelte van de stemmen die door alle leden kunnen worden uitgebracht daarom schriftelijk verzoeken.
  Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek een vergadering oproept, zijn de verzoekers daartoe zelf bevoegd.
 4. De oproeping van de leden geschiedt door of vanwege het bestuur door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
  De oproepingsbrieven vermelden dag, plaats en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
  De oproepingsbrieven worden verzonden (op een door het bestuur te bepalen wijze van tekstoverdracht) aan de adressen vermeld in het ledenregister.
  Wanneer één of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal zulks geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de vergadering van de algemene vergadering en de daarin te nemen besluiten.
 5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur.
  Indien deze niet aanwezig is wordt de vergadering geleid door een andere daartoe door het bestuur aangewezen persoon.
  Indien er geen bestuursleden aanwezig zijn voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 6. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
  De aantekeningen liggen ten kantore van de vereniging ter inzage voor de leden.
  Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Artikel 16.

 1. Ieder lid is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
  Als gevolmachtigden kunnen alleen optreden personen werkzaam in het kantoor waarin ook de volmachtgever werkzaam is.
  Tenzij het bestuur anders besluit zijn de leden van de directie alszodanig bevoegd tot het bijwonen van de vergaderingen.
  Zij hebben in die vergaderingen een raadgevende stem.
  Over toelating van anderen tot de vergaderingen beslist de voorzitter van de vergadering.
 2. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de leden, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen.
 3. Ieder lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.
 4. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
  Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
 5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
  Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan.
 6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
  Bij staken van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden.
  Indien ook dan de stemmen staken beslist het lot, tenzij de voorzitter van de vergadering besluit om het agendapunt op een nieuwe vergadering te behandelen.
 7. Een vergadering, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan mits met algemene stemmen, wettige besluiten nemen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Geschillen

Artikel 17.

 1. Voorzover door deze statuten niet anders bepaald of daaruit voortvloeit wordt over alle geschillen tussen een of meer leden enerzijds en (enig orgaan van) de vereniging anderzijds bij uitsluiting van de burgerlijke rechter beslist door een geschillencommissie.
 2. De geschillencommissie bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal leden die worden benoemd door de algemene vergadering.
  De meerderheid van de leden van de geschillencommissie bestaat uit (vennoten/direc¬teu¬ren van de) leden van de vereniging.
  Het bepaalde in artikel 10 lid 6 is ten aanzien van leden van de vereniging die lid zijn van de geschillencommissie van overeenkomstige toepassing.
 3. De algemene vergadering stelt een reglement vast omtrent de oproeping tot en de besluitvorming in vergaderingen van de geschillencommissie alsmede omtrent de behandeling van de geschillen.

Reglementen

Artikel 18.

De algemene vergadering is bevoegd om andere dan de hiervoor in deze statuten gemelde reglementen vast te stellen, ter regeling van zodanige onderwerpen als door haar te bepalen.
De daarin voorkomende bepalingen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten.

Statutenwijziging, ontbinding, vereffening

Artikel 19.

 1. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
 2. Degenen, die een oproeping tot een vergadering hebben gedaan, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vereniging neerleggen ter inzage van de leden tot de afloop van de vergadering.
  De leden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.
  De wijziging wordt eerst van kracht bij notariële akte; tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
 3. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.
  Is in de eerste vergadering waarin het voorstel tot ontbinding van de vereniging aan de orde is minder dan de helft van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering uitgeschreven die niet eerder dan vier weken en niet later dan acht weken na de eerste vergadering zal worden gehouden. Ongeacht het op die tweede vergadering aanwezige aantal leden, kan daarin worden besloten tot ontbinding van de vereniging, mits met tenminste twee/derde gedeelte van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.
  Bij de oproeping tot deze tweede vergadering wordt vermeld dat dit een tweede vergadering in de zin van deze bepaling betreft en in die vergadering daarom het besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen ongeacht het aanwezige aantal leden.
 4. Ingeval tot ontbinding van de vereniging is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.
  Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten.
 5. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
 6. Het saldo na vereffening wordt aan de leden uitgekeerd.
 7. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.

Statuten

van:

SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) zoals deze luiden sinds 9 maart 2021. 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren