Thuis in uw branche

Transportbranche

Branchetemplate

  • Publicatiedatum: 8-12-2023

Deze template is gericht op de transportbranche, meer specifiek het goederenvervoer over de weg voor derden.

Actuele ontwikkelingen

Door onder andere de spanningen in Oost-Europa, maar ook door de relatief hoge loonkosten, hoge aanschafkosten van elektrische voertuigen, brandstofprijzen, hoge Mautkosten in Duitsland en rente, zal de transportsector het de komende jaren niet makkelijk krijgen. Ook de opkomst van emissievrije zones en het verplicht terugdringen van de uitstoot van nieuwe vrachtwagens brengen de nodige uitdagingen met zich mee.

Het mobility package bemoeilijkt het systematisch inzetten van chauffeurs uit lagelonenlanden. Naar verwachting zullen de transportkosten in Europa in de komende periode toenemen, wordt het chauffeurstekort in West-Europa nog nijpender, neemt het leeg (retour)rijden toe en gaat het gecombineerd vervoer dalen. Deze laatste twee brengen de duurzame doelstellingen in gevaar en vragen een politieke oplossing. De andere kant is dat verduurzaming en meer samenwerking uiteraard ook kansen kunnen bieden.

Risico-inschatting voor de accountant

De hiervoor geschetste ontwikkelingen zijn van invloed op de risico-inschatting van de accountant. Continuïteit blijft een aandachtspunt. Ook verslaggevingsaspecten, zoals schattingen en waarderingen (denk aan de economische levensduur en waardering van het wagenpark), gebeurtenissen na balansdatum et cetera, behoeven de nodige aandacht.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.