Thuis in uw branche

4.0 Algemeen

Bij de controle van de elementen van de financiële overzichten is het van belang dat de accountant het object van zijn controlewerkzaamheden zorgvuldig identificeert. Daartoe zal hij in de eerste plaats inzicht moeten verwerven in de manier waarop de financiële overzichten zijn opgesteld, met inbegrip van het verslaggevingsstelsel dat daarbij wordt gehanteerd. De financiële overzichten hebben als doel om de gebruikers daarvan die informatie te bieden die zij nodig hebben om zich een oordeel over de prestaties, de financiële positie en het risicoprofiel van de entiteit te kunnen vormen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verslaggeving voor interne en voor externe doeleinden. Voor externe doeleinden moet de inrichting van financiële overzichten veelal aan wettelijke eisen voldoen. Meer vrijheid heeft de entiteit bij het inrichten van verslaggevingsdocumenten voor interne doeleinden, bijvoorbeeld tussentijdse financiële overzichten. Aan zowel in- als externe verslaggeving worden echter hoge eisen gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld duidelijkheid, eenduidigheid en consistentie. De verslaggeving moet betrouwbaar zijn en aan heldere normen voldoen. Het is voor de accountant dan ook van belang om te begrijpen hoe de entiteit zelf de risico’s van mogelijke afwijkingen in die verslaggeving onderkent en beheerst. Dit hangt normaliter samen met de manier waarop het management de entiteit bestuurt, welke prestaties daarvoor relevant zijn en hoe deze worden gemeten. Er zal dan ook sprake moeten zijn van een nauwe relatie tussen de aanknopingspunten die de accountant heeft geïdentificeerd voor zijn controleaanpak (zie hoofdstuk 4) en de inrichting van de administratie van de entiteit. Dit geldt zowel voor de administratie van financiële als van niet-financiële gegevens die met de activiteiten van de entiteit samenhangen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren