Thuis in uw branche

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB)

Praktijkhandreikingen

  • Publicatiedatum: 7-5-2024

De praktijkhandreikingen zijn bedoeld om accountantspraktijken een handvat te bieden bij het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen van NVKS-opdrachten en controleopdrachten.

De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) speelt sinds de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in 2007 en de invoering van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) in 2018 een belangrijke rol als onderdeel van het kwaliteitsinstrumentarium van accountantsorganisaties.

Hoewel ook SRA-Bureau Vaktechniek eraan hecht om te wijzen op het feit dat specifieke omstandigheden mede de reikwijdte en diepgang van een beoordeling kunnen bepalen, is het wenselijk dat SRA-kantoren over een gemeenschappelijk referentiekader beschikken. In deze praktijkhandreikingen wordt dit referentiekader geboden.  

NB: Update Praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controleopdrachten
Ten opzichte van de vorige versie van de praktijkhandreiking (28 februari 2023) zijn in deze update (7 mei 2024) de volgende wijzigingen aangebracht:

  • aandacht voor de uitkomsten van het AFM themaonderzoek OKB (hoofdstuk 1.5)
  • benadrukking belangrijke aspecten van de EU-verordening (hoofdstuk 2.4)
  • actualisering verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving (hoofdstuk 2.6 en 2.7)
  • verduidelijking bij diverse nader belichte onderwerpen (hoofdstuk 3)
  • toevoeging veel voorkomende praktijkvragen (hoofdstuk 4)
  • actualisering vragenlijst OKB, inclusief verwijzingen naar regelgeving, w.o. de EU-verordening (bijlage 5.1)

NB: Update Praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van NVKS-opdrachten
Ten opzichte van de vorige versie van de praktijkhandreiking (19 november 2019) zijn in deze update (16 mei 2023) de volgende wijzigingen aangebracht:

  • opname van een korte toelichting op ISQM 1 en 2;
  • verduidelijking van de vereiste dat de kwaliteitsbeoordelaar de aan de conclusie ten grondslag liggende overwegingen moet documenteren;
  • aandacht voor NBA-handreiking 1149 OKB uitvoering en documentatie d.d. 19 juli 2022.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.