Thuis in uw branche

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.

De Wwft regelt voor bepaalde dienstverleners:

 • de identificatie en verificatie van natuurlijke personen die zelf cliënt zijn
 • de identificatie van natuurlijke personen die een rechtspersoon vertegenwoordigen
 • de melding van ongebruikelijke transacties..

Deze wet geeft de adviseur een signalerende functie. Hij moet op het niveau van de relatie, opdracht of transactie vaststellen en vastleggen of sprake is van risicovolle of ongebruikelijke omstandigheden. Hij heeft de plicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de overheid.

De volgende vragen komen aan de orde:

 • Op wie is de Wwft van toepassing? 
 • Wie houdt toezicht op de naleving en wat zijn de sancties?

Toepassing

De Wwft is van toepassing op accountants en belastingadviseurs die:

 • belastingadviezen uitbrengen of belastingaangiftes opstellen
 • werkzaamheden verrichten die verband houden met het samenstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening
 • andere werkzaamheden verrichten die verband houden met de jaarrekening of fiscaliteit van de cliënt 
 • administraties voeren voor cliënten
 • bepaalde adviesdiensten verlenen, zoals advies en bijstand bij de aan- en verkoop van een onderneming of een onroerende zaak.

Verder is de Wwft van toepassing op personen die 'anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig bedrijfseconomische of fiscale werkzaamheden verrichten' en op advocaten, (kandidaat-)notarissen en gelijksoortige juridische beroepen. Het criterium is niet hoe de adviseur zich noemt of bij welke beroepsorganisatie hij is aangesloten. De maatstaf voor toepassing van de Wwft is de dienst die wordt verricht. Juridische diensten die onder de Wwft vallen, worden in de wet limitatief opgesomd.

Globaal zijn dat:

 • de aan- of verkoop van een onderneming of een onroerende zaak 
 • het beheren van waarden voor een cliënt of het verlenen van bijstand daaraan
 • het oprichten of beheren van vennootschappen 
 • het optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij een financiële of onroerendezaaktransactie 
 • werkzaamheden op fiscaal gebied vergelijkbaar met die van accountants en belastingadviseurs.

Uitgezonderd zijn de werkzaamheden die verband houden met: 

 • het bepalen van de rechtspositie van een cliënt in een verkennend gesprek
 • de vertegenwoordiging en verdediging van een cliënt in rechte 
 • de advisering bij het voeren van een procedure.

Advocaten en (kandidaat-)notarissen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Wwft. Voor overige dienstverleners geldt dat het kantoor waarvoor ze werkzaam zijn, aan de regelgeving moet voldoen. Het kantoor heeft de plicht om werknemers op te leiden in de toepassing van de Wwft.

Toezicht en sancties

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is de aangewezen toezichthouder. Het toezicht is vooral preventief van aard en gericht op de adequate implementatie van de regelgeving door de dienstverleners. Tegen het niet (voldoende) naleven van de Wwft bestaan de volgende sancties: 

 • strafrechtelijk optreden tegen een economisch delict, voortvloeiend uit de (on)opzettelijke schending
 • bestuurlijke beboeting of handhaving bij onjuiste naleving van de wet
 • opleggen van dwangsommen (dit geldt niet voor dienstverleners die onder tuchtrechtspraak vallen, zoals accountants, advocaten en notarissen)

Meer externe informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren