Thuis in uw branche

Gangbare kredietvormen

De belangrijkste vormen van bancaire financiering zijn leningen, rekening-courantkrediet, leasing en factoring.

Leningen

Leningen zijn bestemd voor het financieren van zaken met een beperkte economische levensduur, zoals goodwill, gebouwen, machines of inventaris. De looptijd van een lening moet zijn afgestemd op de economische levensduur.

Rekening-courantkrediet

Rekening-courantkrediet is bestemd voor de financiering van werkkapitaal. Kenmerk is dat de afgeloste bedragen op de lening niet meer kunnen worden opgenomen, terwijl een krediet een bepaalde limiet kent tot waar steeds opnieuw kan worden opgenomen. Krediet kan ook worden gebruikt voor het opnemen van (kortlopende) bankgaranties.

De omvang van het rekening-courantkrediet wordt in sommige gevallen gerelateerd aan debiteuren of (betaalde) voorraden.

Ondanks het feit dat rekening-courantkrediet in beginsel is bestemd om fluctuaties in het werkkapitaal op te vangen, is het soms toch wenselijk dat het krediet in de loop van de tijd kleiner wordt. Vanuit de optiek van de klant, om bijvoorbeeld de vaste kosten van een krediet te verlagen, maar ook vanuit de optiek van de bank, bijvoorbeeld om het risicoprofiel van de kredietverlening te verminderen.

Leasing

Leasing is een specifieke vorm van financiering. Kenmerk is dat een object wordt gefinancierd, terwijl bancaire financiering zich richt op de financiering van een debiteur in zijn geheel. Leasing gaat via leasemaatschappijen, al dan niet onderdeel van een bank. Diverse leasemaatschappijen hebben zich gespecialiseerd in bepaalde soorten objecten. Door hun specialisme zijn ze in staat de ondernemers goed te adviseren. Door diepgaande kennis en ervaring in hun markt durven ze vaak ook grotere financieringsrisico’s aan.

Leasing is een geschikte financieringsvorm voor investeringen in goed verhandelbare activa zoals auto’s, machines, inventaris, maar bijvoorbeeld ook ICT.

Factoring

Factoring is een specifieke vorm van financiering. Het richt zich vooral op de financiering van debiteurenportefeuilles. De debiteurenportefeuille wordt overgedragen aan een partij die op basis van deze portefeuille krediet verschaft. Incidenteel wordt ook op voorraden factoring toegepast, maar dat blijft hier buiten beschouwing.

Factoring is met name geschikt voor partijen met relatief grote kredietbehoeften, die sterk samenhangen met veranderingen in het werkkapitaal. Denk hierbij aan (groot)-handelsondernemingen met een omzet van minimaal € 5 miljoen. Het gaat vaak om een situatie waarin de onderneming snel groeit en behoefte heeft aan een met de groei meefluctuerend krediet.

Het voordeel van factoring is dat relatief hoge bevoorschotting plaatsvindt, soms tot 100%. Vorderingen worden minder snel uitgesloten dan bij bancaire financiering van handelsvorderingen het geval is. In de meeste gevallen gaat ook het debiteurenrisico over, en daarmee ook het beheer. Bij een aantal factoringmaatschappijen is dit laatste overigens optioneel.

In de MKB-Advieswijzer van SRA wordt uitgebreid stilgestaan bij leasing en factoring.

Meer informatie over de MKB-Advieswijzer

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren