Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 26-03-2018

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die wij boeken op het gebied van belangenbehartiging. Dit keer o.a.  aandacht voor SBR, de AVG, de MKB agenda van de Belastingdienst.

Deponering SBR

SBRDe achterliggende weken was SRA betrokken bij diverse crisisberaden van softwareleveranciers met accountantskantoren over de deponering van SBR-jaarrekeningen van middelgrote ondernemingen. Het deponeringsproces verliep nog zeer problematisch, er was sprake van een significant aantal problemen zowel binnen de software als bij de deponering. Het aantal succesvolle deponeringen bleef dan ook zeer laag. Het vroeg van de kantoren bovendien een disproportionele tijdsbesteding om een jaarrekening te kunnen deponeren. Om een chaotische situatie aan de vooravond van het “busy season” te voorkomen, stuurden we de rijksregisseur SBR weer een dringende brief. Deze brief is uitvoerig besproken in het SBR Beraad. Gevolg was dat de Kamer van Koophandel in actie kwam en de noodprocedure prominenter werd. Op dit moment wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt aan een definitieve oplossing.

AVG en de Belastingdienst

Ook de Belastingdienst werkt hard  aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zoals het nu staat zal de AVG voor 25 mei 2018 op het basisniveau goed zijn ingeregeld.  Na die datum worden details verder uitgewerkt. Een team van juristen dat zich buigt over dit dossier, neemt wel alvast vragen mee die nu al leven bij de beconorganisaties. Zo zijn vanuit SRA de volgende vragen gesteld: Hoe werkt het met uitstelregeling? Daar gaan BSN/RSIN nummers over de lijn zonder dat de relatie dat weet. Hoe gaat het straks werken bij Service Berichten Aanslagen? Zoals bij de Service Berichten Toeslagen waarbij de klant moet reageren als hij akkoord is (opting-in)? En hoe regelen we de AVG bij de BelTel waar geen face-to-face controle bestaat? Wordt vervolgd.

Belastingdienst ontwikkelt agenda MKB

SRA was in januari uitgenodigd om aan te schuiven bij een directeurenoverleg over het “Plan van aanpak Ontwikkelagenda MKB 2018-2020”. Concreet betekent die visie dat de Belastingdienst de komende drie jaar streeft naar meer waarborgen vooraf in plaats van controle achteraf; meer continue monitoring en vroegtijdige signalering; gerichte interventies op basis van risico; meer efficiëntie in uitvoering; een transparant keuzeproces; adequate verantwoording over al het werk. Beconorganisaties spraken januari jl. over uitwerking daarvan in vier benoemde thema’s. Daarnaast werd SRA gevraagd om haar visie te geven op Horizontaal toezicht, waaronder de koppeling met Branches in Zicht (BiZ) en RTAP.

Voorop in die visie staat dat SRA werkt aan begrip voor en versteviging van het horizontaal toezicht als volwaardig element in het toezichtspalet. Dit gebeurt onder andere in het onderwijsveld, door Branches in Zicht te koppelen aan aangiftestromen en via classificatie van fiscaal dienstverleners en aangiften (het vervolg van RTAP). Voor wat betreft het laatste punt heeft SRA verzocht om een pilotomgeving te creëren waarin we met elkaar kunnen nagaan of dit de mogelijkheid zou kunnen bieden om het toezicht in het MKB te verminderen middels intervisie en toepassing van een toezichtsreductietabel. Naast de Belastingdienst ondersteunt ook NOAB dit voorstel. 

SRA in de Tweede Kamer

Begin maart sprak SRA tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de (fiscale) discriminatie van alleenverdieners ten opzichte van tweeverdieners. Het verschil in belastingdruk kan fors oplopen, tot wel 8.517 euro. Tijdens het gesprek bleek al snel dat belangenbehartigers van de getroffen groepen zoals mantelzorgers, pleegouders en invaliden veelal niet op de hoogte zijn van de verschillen. Het thema ligt politiek gezien moeilijk. Eind maart (na het ter pers gaan van dit magazine, red) boog de Vaste Kamercommissie voor Financiën zich over het onderwerp.

Een ander moeilijk thema, namelijk financiering in het mkb, werd half maart besproken in een rondetafelgesprek dat MKB Nederland organiseerde met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Voorzitter Paul Dinkgreve vroeg de commissieleden naar hun visie om de toegang tot financiering te verbeteren. Zou de inzet van de overheid niet moeten zijn op verbeteren van de kwaliteit van de kredietvrager, en dan met name de kwaliteit van de propositie en onderbouwing? Dinkgreve pleitte daarom voor een systeem van voucherverstrekking aan de kredietvragers -starters en doorstarters-, dat soulaas zou kunnen bieden. Met deze startsubsidie en de toegevoegde waarde van accountants kunnen we het afwijzingspercentage van 95% in ieder geval terugbrengen naar een meer aanvaardbaar niveau.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren