Thuis in uw branche

Kerstarrest en voorgaand arrest 2019

Selectie rechtspraak

Over box 3 is al veel jurisprudentie verschenen. Een selectie van deze jurisprudentie treft u hier aan. Daarbij hebben wij ons beperkt tot de jurisprudentie vanaf het arrest van 24 december 2021. In dit onderdeel zijn samenvattingen alsmede verwijzingen naar de hiervoor aangehaalde jurisprudentie te vinden.

  • Hoge Raad, 24 december 2021, 21/01243, ECLI:NL:2021:1963
    In het Kerstarrest oordeelde de Hoge Raad dat de forfaitaire box 3-heffing over de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM. Om die reden werd in dat geval geoordeeld dat het box 3-inkomen moest worden verlaagd. Er moest worden uitgegaan van het werkelijke, lagere inkomen.

  • Hoge Raad, 14 juni 2019, nr. 17/05606, ECLI:NL:HR:2019:816
    In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-heffing in de jaren 2013 en 2014 op stelselniveau in strijd was met het Eerste Protocol bij het EVRM (artikel 1 EP). Concreet stelde de Hoge Raad dat op stelselniveau sprake was van schending van artikel 1 EP als het nominaal zonder (veel) risico’s gemiddelde haalbare rendement voor de jaren 2013 en 2014 lager was dan 1,2% (30% heffing over 4% forfaitair rendement). Over deze jaren was dat het geval. De Hoge Raad zag evenwel geen mogelijkheid om deze strijdigheid te herstellen en liet dit over aan de wetgever.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60