Thuis in uw branche

Rapporteren over continuïteit

Accountants worden over boekjaar 2022 verplicht een aparte continuïteitsparagraaf op te nemen in hun controleverklaring, zelfs wanneer er geen twijfel bestaat over de voortzetting van de organisatie. Deze verplichting is méér dan een papieren verantwoording. Het verplicht de controlerend accountant om continuïteitsrisico’s met de onderneming te bespreken, en het zet de onderneming aan tot een diepgaandere analyse van de eigen situatie.

Rapporteren in de sectie 'Controleaanpak continuïteit in de controleverklaring'

Op grond van de aangepaste Standaard 700.29A dienen accountants in controleverklaringen behorend bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden voortaan een sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ op te nemen. De verplichting geldt voor wettelijke controles als bedoeld in artikel 1 van de Wta. Bij andere controles kan de nieuwe regelgeving vrijwillig worden toegepast.

In de sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ beschrijft de accountant op welke wijze de accountant heeft ingespeeld op:

 • het hanteren door het management van de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen en presenteren van de financiële overzichten; en (waar van toepassing);
 • gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven.

Rekening houdend met de specifieke omstandigheden en de complexiteit van de controle neemt de accountant op basis van professionele oordeelsvorming in deze sectie (een combinatie van) de volgende elementen op:

 • de aangelegenheden die aandacht vereisen bij de controle;
 • een verwijzing naar eventuele toelichtingen in de financiële overzichten;
 • een kort overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden;
 • een indicatie van de uitkomst van de werkzaamheden van de accountant;
 • belangrijke waarnemingen met betrekking tot de aangelegenheid.

Deze beschrijving kan worden geïntegreerd in de sectie ‘Onzekerheid van materieel belang omtrent de continuïteit’ (Standaard 570.22) en kan in verkorte vorm worden opgenomen wanneer er ten aanzien van de continuïteit niets aan de hand is.

SRA-Signalering Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Deze signalering van SRA-Vaktechniek d.d. 29 september 2022 gaat kort in op de inhoud van de wijzigingen van Standaard 700. Hierbij wordt ingegaan op de praktische consequenties waar SRA-kantoren mee van doen hebben bij implementatie van deze aangepaste regelgeving. SRA-kantoren kunnen deze signalering hierbij als handvat hanteren.

Handreiking NBA

De NBA heeft op 13 december 2022 de Handreiking Rapporteren over de controleaanpak continuïteit in de controleverklaring gepubliceerd. Daarin wordt Standaard 700 en de bijbehorende consequenties breed uiteengezet, binnen de lijntjes van de controlestandaard(en).

Naast de inhoudelijke en vaktechnische kanttekeningen die we plaatsen bij de verplichte rapportering, vindt SRA het van groot belang dat kantoren controleplichtige entiteiten meenemen in de nieuwe regelgeving en verplichte rapportage. Is hierover al voldoende awareness bij zowel de kantoren als bij de ondernemingen?

Voorbeeldteksten

Op 14 december 2022 zijn voorbeeldteksten over Rapporteren over de controleaanpak continuïteit in de controleverklaring door de NBA gepubliceerd. Hierin is onderscheid gemaakt naar de bij continuïteit toe te passen scenario’s:

 • Scenario 1: Cliënten bij wie geen serieuze bedreiging van de continuïteit is geïdentificeerd.
 • Scenario 2: Cliënten bij wie één of meerdere continuïteitsrisico’s geïdentificeerd zijn.
 • Scenario 3: Cliënten bij wie een materiële onzekerheid bestaat over de vraag in hoeverre de 
  mitigerende maatregelen, verwachtingen en veronderstellingen van het bestuur voldoende zullen zijn om de onderkende continuïteitsrisico’s te mitigeren. 

Hierbij wordt benadrukt dat deze voorbeeldteksten slechts voorbeelden zijn hoe de accountant in de sectie ‘Controle aanpak continuïteit’ in de controleverklaring kan rapporteren. In controleverklaringen dient deze sectie altijd klantspecifiek opgenomen te worden.

Webinar Platform Reguliere Vergunninghouders

Op 28 juni 2022 organiseerde het Platform Reguliere Vergunninghouders het webinar Rapporteren over fraude en continuïteit in de praktijk. De sheets van de presentatie kunt u hier downloaden.

Vaktechnische handvatten

SRA werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een aantal vaktechnische publicaties. Deze publicaties zijn gebaseerd op de -op dit moment voorhanden- aanwijzingen rond wet- en regelgeving vanuit de NBA, dat we vanuit SRA doorvertalen naar de specifieke praktijk van het controleplichtige mkb.

 • Te gebruiken voorbeeldverklaringen
 • Aangepaste opdrachtbevestigingen
 • Uitleg vaktechnische aandachtsgebieden

De NBA heeft op de website een specifieke pagina rond het thema Continuïteit ingericht. Daar kunt u veel relevante informatie rond de rapportageverplichting over continuïteit vinden.

Hieronder hebben we de voornaamste en relevante vaktechnische publicaties tot nu toe vanuit de NBA verzameld.