Thuis in uw branche

Rapporteren over continuïteit

Accountants worden over boekjaar 2022 verplicht een aparte continuïteitsparagraaf op te nemen in hun controleverklaring, zelfs wanneer er geen twijfel bestaat over de voortzetting van de organisatie. Deze verplichting is méér dan een papieren verantwoording. Het verplicht de controlerend accountant om continuïteitsrisico’s met de onderneming te bespreken, en het zet de onderneming aan tot een diepgaandere analyse van de eigen situatie.

Rapporteren in de sectie 'Controleaanpak continuïteit in de controleverklaring'

Op grond van de aangepaste Standaard 700.29A dienen accountants in controleverklaringen behorend bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden voortaan een sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ op te nemen. De verplichting geldt voor wettelijke controles als bedoeld in artikel 1 van de Wta. Bij andere controles kan de nieuwe regelgeving vrijwillig worden toegepast.

In de sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ beschrijft de accountant op welke wijze de accountant heeft ingespeeld op:

 • het hanteren door het management van de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen en presenteren van de financiële overzichten; en (waar van toepassing);
 • gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven.

Rekening houdend met de specifieke omstandigheden en de complexiteit van de controle neemt de accountant op basis van professionele oordeelsvorming in deze sectie (een combinatie van) de volgende elementen op:

 • de aangelegenheden die aandacht vereisen bij de controle;
 • een verwijzing naar eventuele toelichtingen in de financiële overzichten;
 • een kort overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden;
 • een indicatie van de uitkomst van de werkzaamheden van de accountant;
 • belangrijke waarnemingen met betrekking tot de aangelegenheid.

Deze beschrijving kan worden geïntegreerd in de sectie ‘Onzekerheid van materieel belang omtrent de continuïteit’ (Standaard 570.22) en kan in verkorte vorm worden opgenomen wanneer er ten aanzien van de continuïteit niets aan de hand is.

Vaktechnische handvatten

SRA werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een aantal vaktechnische publicaties. Deze publicaties zijn gebaseerd op de -op dit moment voorhanden- aanwijzingen rond wet- en regelgeving vanuit de NBA, dat we vanuit SRA doorvertalen naar de specifieke praktijk van het controleplichtige mkb.

 • Te gebruiken voorbeeldverklaringen
 • Aangepaste opdrachtbevestigingen
 • Uitleg vaktechnische aandachtsgebieden

De NBA heeft op de website een specifieke pagina rond het thema Continuïteit ingericht. Daar kunt u veel relevante informatie rond de rapportageverplichting over continuïteit vinden.

Concept Handreiking NBA

De NBA heeft een concept NBA-handreiking Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring (juni 2022) ter consultatie uitgebracht. In de handreiking geeft de NBA nadere uitleg aan accountants over de sectie 'Controleaanpak continuïteit' in de controleverklaring. Ter verduidelijking van Standaard 700 zijn in de handreiking drie scenario’s uitgewerkt binnen het continuïteitscontinuüm en in relatie tot de relevante onderdelen uit Standaard 570 (Continuïteit) toegelicht. De handreiking gaat onder meer in op de verantwoordelijkheden van de accountant en het bestuur ten aanzien van verslaggeving en rapportering. Ook bevat de handreiking voorbeeldteksten voor de sectie ‘Controleaanpak continuïteit. 

SRA heeft gereageerd op de concept Handreiking van de NBA. Lees de integrale reactie hier.

Naast de inhoudelijke en vaktechnische kanttekeningen die we plaatsen bij de verplichte rapportering, vindt SRA het van groot belang dat kantoren controleplichtige entiteiten meenemen in de nieuwe regelgeving en verplichte rapportage. Is hierover al voldoende awareness bij zowel de kantoren als bij de ondernemingen? 

Awareness en communicatie

Er moet bijvoorbeeld helder gecommuniceerd worden over de achterliggende bedoeling van de uitgebreide controleverklaring. Van klanten wordt verwacht dat deze een risicoanalyse opstelt, die door de accountant beoordeeld wordt. Wat komt hierin te staan? Wat als deze er niet is? Hoe dan? Wat is de verwachte impact op het controlebudget?

Communicatie hierover dient niet alleen met het bestuur maar ook met leden van de Raad van Commissarissen of Toezicht (de met governance belaste personen) plaats te vinden. Dat geldt ook voor de klantspecifieke teksten die in de controleverklaring worden opgenomen en door derden gelezen gaan worden. Hierover dient wel overeenstemming te bestaan; doch waar ligt de gulden middenweg?

Daarnaast geldt dat onderwerpen die eerst nagenoeg alleen in het dossier van de accountant werden gedocumenteerd, nu expliciet met de klant besproken dienen te worden. Dit zal soms best lastig zijn. Tevens zal de attitude van de accountant kritischer en ‘meer op afstand’ moeten zijn. Het oordeel laten afhangen van met name van het management ontvangen informatie, is onvoldoende. Ook dient een zichtbare afweging gemaakt te worden, of en wanneer het moment wordt bereikt dat er forensische expertise ingeschakeld dient te worden. En wat is dan forensische expertise?: Wat zijn daarvoor de criteria? Er spelen genoeg vragen in de praktijk die vooralsnog onvoldoende zijn uitgewerkt door partijen binnen de keten, alsook in deze handreiking. Meer guidance is absoluut noodzakelijk.

Awareness-webinar: Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring
Hoe zet u uw klant ‘aan het werk’ om te voldoen aan de eisen? Welk gesprek voert u met uw klant over de nieuwe eisen? En welke extra werkzaamheden moet u uitvoeren en wat rapporteert u daarover? Tijdens dit awareness webinar op dinsdag 6 september a.s. praten we u bij over de belangrijkste en meest actuele aandachtspunten richting het afgeven van een nieuwe controleverklaring.

 • Wijzigingen Standaard 700
 • Rapporteren over frauderisico’s en continuïteit
 • Aandachtspunten opdrachtaanvaarding en planning controle
 • Wat bespreekt u met uw klant én wanneer?
 • Effect op uw hoeveelheid werkzaamheden én uw controlebudget
 • Welke praktische handvaten krijgt u aangereikt vanuit NBA en SRA?

Webinar Platform Reguliere Vergunninghouders

Op 28 juni jl. organiseerde het Platform Reguliere Vergunninghouders het webinar Rapporteren over fraude en continuïteit in de praktijk. De sheets van de presentatie kunt u hier downloaden.

Hieronder hebben we de voornaamste en relevante vaktechnische publicaties tot nu toe vanuit de NBA verzameld.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren