Thuis in uw branche

Zorg voor communicatie & awareness!

Klantencommunicatie

Het is van groot belang dat uw kantoor de controleplichtige mkb-klanten meeneemt in de nieuwe regelgeving en de verplichte rapportage over fraude en continuïteit. Bedenk dat de regelgeving voor ondernemingen op het gebied van externe verslaggeving (BW2 titel 9 en RJ) niet gewijzigd is. Er zal bij de gecontroleerde entiteit dus weinig awareness bestaan voor de nieuwe situatie, waarin ook zij een andere, aanvullende rol hebben te vervullen!

Het is dan ook niet uit te sluiten dat accountants in de praktijk tegen situaties kunnen aanlopen, waarbij discussies met gecontroleerde entiteiten ontstaan. Bijvoorbeeld over de mate van de in de jaarrekening en of het bestuursverslag op te nemen toelichting over fraude en continuïteit. Of bijvoorbeeld over de toch wel noodzakelijke deponering van het bestuursverslag.

U kunt discussies met gecontroleerde entiteiten voorkomen door zo spoedig mogelijk het gesprek aan te gaan over de nieuwe rapportageverplichtingen waaraan u gebonden bent. Dat moment kunt aangrijpen bij bijvoorbeeld bij het afronden bij de verklaring 2021 of bij het opstarten van de nieuwe controlecyclus. Neem in uw communicatie niet alleen het bestuur mee, maar ook de leden van de raad van commissarissen of toezicht (de met governance belaste personen)!

Risicoanalyse – en beheersing

Heldere communicatie is bijvoorbeeld van belang over de achterliggende bedoeling van de verplichte rapportages en de werkzaamheden die daartoe aan ten grondslag liggen, zoals de risicoanalyses en beschrijvingen van risicobeheersing; die vervolgens door de accountant beoordeeld gaan worden. Dat geldt ook voor de klantspecifieke teksten die in de controleverklaring worden opgenomen en door derden gelezen gaan worden. 

Andere communicatiewijze!

Daarnaast geldt dat onderwerpen die eerst nagenoeg alleen in het dossier van de accountant werden gedocumenteerd, nu expliciet met de klant besproken dienen te worden. Dit zal soms best lastig zijn. Tevens zal de attitude – met name jegens fraude – kritischer en ‘meer op afstand’ dienen te zijn. Het oordeel laten afhangen van het management ontvangen informatie is onvoldoende. Ook dient een zichtbare afweging gemaakt te worden of en wanneer het moment wordt bereikt dat er forensische expertise ingeschakeld dient te worden. En wat is de impact van alle nieuwe verplichtingen op het controlebudget? Al deze elementen gaan ervoor zorgen dat u uw wijze van communicatie met gecontroleerde entiteiten zult moeten aanpassen.

Let op! Zorg er als organisatie in ieder geval voor dat uw medewerkers goed geëquipeerd zijn om de gesprekken met de gecontroleerde entiteiten aan te gaan!