Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 2-8-2022

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

Binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden kunnen gebruikmaken van een goedkeuring bij de voorkoming van dubbele belasting als zij recht hebben op rechtsherstel box 3.

Administratie

Bij binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden sluit de systematiek voor de berekening van voorkoming dubbele belasting niet volledig aan bij de berekeningswijze die volgt uit het Besluit rechtsherstel box 3. Daarom keurt de staatssecretaris in een besluit van 29 juli 2022, nr. 2022-199150 (Besluit rechtsherstel box 3, voorkoming dubbele belasting) goed dat bij de berekening van de voorkoming dubbele belasting rekening wordt gehouden met de belasting, het forfaitaire rendement en het noemerinkomen, berekend volgens het Besluit rechtsherstel box 3

Goedkeuring

Goedgekeurd is dat voor binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden als volgt kan worden afgeweken van het Bvdb 2001:

  • In afwijking van artikel 24, tweede lid, Bvdb 2001, wordt de voorkomingsbreuk niet vermenigvuldigd met de op basis van de Wet IB 2001 over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen verschuldigde belasting maar met de belasting die verschuldigd is over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen na toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3.
  • In afwijking van artikel 24, vijfde lid, onderdeel a, Bvdb 2001 wordt onder het forfaitaire rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland verstaan: het rendement van de buitenlandse bezittingen, verminderd met het rendement van de buitenlandse schulden. Voor het bepalen van deze verschillende rendementen is hoofdstuk 3.1 van het Besluit rechtsherstel box 3 van overeenkomstige toepassing.
  • In afwijking van artikel 24, vijfde lid, onderdeel b, Bvdb 2001 wordt het noemerinkomen bepaald als het belastbare inkomen uit sparen en beleggen na toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3. Artikel 24, zesde lid, Bvdb 2001 blijft van toepassing.

Bij toepassing van de goedkeuring blijven de overige bepalingen van afdeling 4 Bvdb 2001 onverkort van toepassing.

Let op! Voorwaarde voor deze goedkeuring is dat de toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 leidt tot een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen in box 3.

Toepassing goedkeuring

Een verzoek om toepassing van de goedkeuring is in principe niet nodig. In het besluit is opgenomen dat belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op de goedkeuring, hierover bericht krijgen van de Belastingdienst.

Meer informatie over het rechtsherstel

Meer informatie over het rechtsherstel vindt u in het Dossier box 3. Hierin zijn ook diverse hulpmiddelen inzake het rechtsherstel box 3 opgenomen, waaronder een Signalering Beschikkingen rechtsherstel box 3, een rekenmodel voor de berekening van het rechtsherstel en een bericht over het besluit rechtsherstel box 3