Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 29-4-2024

SRA plaatst kritische kanttekeningen bij NBA-brief over examenfraude

Verleden week heeft de beroepsorganisatie een brief over examenfraude verstuurd naar reguliere vergunninghouders met drie of meer medewerkers/partners. Het betreft hier met name SRA-leden. In deze brief roept de NBA op om maatregelen te nemen die examenfraude voorkomen. Daarnaast vraagt de NBA deze kantoren om intern onderzoek te doen naar fraude bij toetsingen, in het geval het vermoeden bestaat dat daarvan sprake is (geweest) binnen de accountantsorganisatie.

Administratie

Fraude is onacceptabel

Vooropgesteld, fraude met verplichte kennistoetsen waarbij heldere spelregels zijn geformuleerd, is onacceptabel. Dat geldt voor alle accountants. Fraude ondermijnt het noodzakelijke vertrouwen in kwaliteit. In dat kader heeft SRA verleden jaar in een reactie op examenfraudeberichten het belang bij de SRA-leden onderstreept om prikkels te mitigeren die kunnen leiden tot elke ongewenste praktijk die daaraan afbreuk doen. Ook de SRA-Reviewcommissie heeft het onderwerp examenfraude nadrukkelijk meegenomen tijdens ontwikkelingsgesprekken en kwaliteitstoetsingen. 

Welk mandaat? 

Anderzijds plaatst SRA als vertegenwoordiger van 162 accountantsorganisaties kritische kanttekeningen bij de NBA-brief, die al eerder - voor het versturen ervan - bij de NBA bekend waren. Naast vragen over het mandaat en reikwijdte van de brief en bijvoorbeeld de geboden onderzoektijd, ziet SRA het schrijven aan reguliere vergunninghouders die een compleet andere interne dynamiek, structuur, aansturing en cultuur hebben dan OOB-accountantsorganisaties, als uiting van de wens van de NBA om meer zeggenschap over kantoren en verordenende bevoegdheden te verkrijgen. 

Aanjagend vermogen

Waar het gaat om het ‘normadressaat’ van de beroepsorganisatie zijn wat SRA betreft de wettelijke kaders duidelijk, evenals de verantwoordelijkheden en rollen die actoren binnen de accountancysector hebben. Deze behoeven geen verandering. We stellen dan ook voor om het aanjagen en stimuleren van het segment van reguliere vergunninghouders te laten bij de actoren die daarvoor vanuit het oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit het beste geëquipeerd zijn. Hierover wil het SRA-bestuur op korte termijn met de NBA in gesprek.

Bijlagen

Eerder publiceerden we: