Thuis in uw branche

Belangenbehartiging domein accountancy

  • Publicatiedatum: 11-7-2023

De afgelopen periode stond met name in het teken van de toekomstbestendigheid van het beroep en die van de kantoren. Vanuit SRA werd inbreng geleverd waarbij het mkb-perspectief en de gemengde praktijk van de kantoren nadrukkelijk centraal stond:

  • Eind mei stuurden we de Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding elf aanbevelingen, als input om te komen tot een herijking van beroepsprofiel en -opleiding.
  • Op 22 juni jl. vond de tweede rondetafel in het kader van het project 'Visie op kleine mkb-praktijken' plaats, georganiseerd in samenwerking met NBA en Novaa. Met de bijeenkomsten wordt input verzameld voor een gezamenlijke position paper over de mkb-praktijk. De position paper draagt ook bij als inbreng voor de Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding.
  • Diverse overleggen vonden plaats met de AFM, met name rond de themaonderzoeken. Half juni vond een sparrensessie met deelnemende SRA-kantoren en de AFM plaats over het onderzoek en rapport Scherper op Frauderisico’s. Van elkaar leren, het lerend vermogen een boost geven met het mkb als uitgangspunt, was een van de doeleinden van deze sessie.
  • Naar aanleiding van de toezegging van de minister van Financiën tijdens het debat Accountancy in de Tweede Kamer om een mkb-toets te laten uitvoeren op het Wetsvoorstel toekomst accountancy, heeft SRA samen met het Ministerie van Financiën, de NBA en Novaa voorbereiding voor een rondetafel getroffen. Een aantal SRA-kantoren is uitgenodigd om hun visie op de impact van de voorgestelde maatregelen te geven.
  • SRA reageerde op de zesde kwartaalrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector, met name op hun bevindingen rond de ervaren regeldruk in het mkb. SRA is uiterst verbaasd over deze stellingname. Op basis van de ervaringen van de bezochte SRA-leden zullen wij verder actie ondernemen.