Thuis in uw branche

Stand van zaken kwaliteitsverbetertrajecten bij SRA-leden met een niet-OOB-vergunning

  • Publicatiedatum: 8-8-2016

Als vereniging van kwaliteitskantoren vindt het SRA-bestuur het van uiterst belang een stringent kwaliteitsbeleid te voeren. Om de kwaliteit in het controledomein bij SRA-leden hoog te krijgen en te houden en de kantoororganisaties daarbij te ondersteunen, ontwikkelde en ondersteunt het bestuur diverse verbetertrajecten zoals 'Samen Beter' en 'In het publiek Belang' voor kantoren met een niet-OOB-vergunning.

Vanuit de intrinsieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en vanuit de wens om klanten in het mkb een goed product te bieden, is het van belang om als SRA-kantoor compliant te zijn. Graag deelt het SRA-bestuur de eerste inzichten met u, opgesteld op basis van monitoring van de kwaliteitsverbetertrajecten 'Samen Beter' en 'In het publiek belang'.


In het publiek belang

Logo In het Publiek belangHet SRA-bestuur heeft SRA-leden met een niet-OOB-vergunning via diverse wegen opgeroepen aan de slag te gaan met de 53 aandachtsgebieden. Als professionals en kantoororganisaties nemen wij immers onze verantwoordelijkheid vanuit kwaliteitsbesef. Wanneer uw organisatie aangeeft om aan de slag te gaan met het rapport 'In het publiek belang; het kan beter', dan laat u zien dat u die verantwoordelijkheid als SRA-kantoor oppakt en meewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit daar waar nodig in ons beroep. We willen laten zien dat we als accountants in beweging zijn.

Van belang is deel te nemen aan de daarvoor ingerichte NBA-monitor. De NBA berichtte eerder dat tweederde van alle kantoororganisaties met een niet-OOB-vergunning (63%, eind juli 2016) inmiddels deelnemen. Gezien het doel van het SRA-bestuur dat alle betrokken SRA-kantoren compliant zijn aan dit verbetertraject, is een analyse gemaakt van de samenstelling van deze 63%.

Het SRA-bestuur concludeert dat 73% van dit percentage SRA-kantoor is. Onderverdeeld naar het  aantal wettelijke controles die SRA-kantoren verrichten in de markt (zo'n 5.700), geldt dat 90% van die controles 'gedekt' is. Dat percentage ligt voor de vrijwillige controles die SRA-kantoren verrichten in de markt (zo'n 5.600), iets lager: 82%. Het gemiddelde percentage voor het totaal aantal controles ligt dan dus op 86%.

Het betekent echter ook dat er SRA-leden zijn met een niet-OOB-vergunning die nog niet in de NBA-Monitor hebben aangegeven dat zij aan de slag gaan met de aandachtsgebieden uit het rapport In het Publiek. Deze leden vertegenwoordigen een marktaandeel van 14% van het totale aantal wettelijke en vrijwillige controles bij SRA-kantoren. Het SRA-bestuur roept deze leden dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en zo snel mogelijk in de NBA Monitor aan te geven dat zij aan de slag gaan met het kwaliteitsverbetertraject In het Publiek Belang.


Samen Beter

Na anderhalf jaar 'Samen Beter' maakt het SRA-bestuur voorzichtig de eerste balans op. De nulmeting onder deze SRA-kantoren leverde een beeld op dat 30% van de kantoren in categorie 1 scoorde, 40% in categorie 2, 26% in categorie 3 en 4% in categorie 4 volgens de AFM-methodiek.

Na de nulmeting volgde toetsing van de opvolging van de verbeterplannen die de SRA-kantoren met een score van categorie 2 t/m 4 verplicht moesten indienen. De eerste focus werd daarbij gelegd op de kantoren met een score categorie 4 en 3. Van de categorie 4-leden hebben twee kantoren het lidmaatschap opgezegd, één kantoor heeft de vergunning ingeleverd, twee kantoren hebben het resultaat verbeterd en twee kantoren moeten nog worden opgevolgd. Van de categorie 3-leden heeft 62% haar score ten opzichte van de nulmeting verbeterd. 12 kantoren moeten nog worden bezocht. Van de categorie 2-kantoren moet nog 60% worden opgevolgd.

Met de geconstateerde verbeteringen onder de kantoren die zijn opgevolgd, steeg het aantal SRA-leden met een categorie 1-score naar 43%. Van de opgevolgde kantoren heeft 68% zich verbeterd ten opzichte van de nulmeting, 29% scoorde dezelfde categorie, terwijl 3% een slechter resultaat laat zien (van categorie 2 naar 3). Daarbij is in acht genomen dat op dit moment (begin augustus 2016) vijf SRA-leden de Wta-vergunning niet-OOB hebben opgezegd, twee kantoren zijn gefuseerd en drie kantoren het SRA-lidmaatschap hebben opgezegd.

De opvolging van de verbeterplannen en de inmiddels ook gestarte verplichte 1-meting binnen het kader van Samen Beter, lopen naast de reguliere reviews vanuit de SRA-reviewcommissie volgens het AFM-convenant. Daarbij nemen het Samen Beter-team en de toetsers vanuit SRA-Review het boekjaar van de getoetste en te toetsen dossiers in acht, zodat ruimte en mogelijkheden voor verbetering bestaat.

Tijdens de eerste cyclus Accountancykringen van september en in de eerstvolgende editie van het ledenmagazine de SRA Adviseur gaan we verder in op het kwaliteitsverbetertraject Samen Beter.


Doel van Samen Beter

Kern van het kwaliteitsprogramma Samen Beter is de vraag of kantoren kunnen aantonen dat zij volgens wet- en regelgeving en op kwalitatief hoogstaand niveau kunnen controleren. Als vereniging, waarvan de basis kwaliteit is en waarbij leden bewust kiezen voor het SRA kwaliteitskeurmerk, vinden we dat we de publieke plicht hebben om daarvoor te gaan staan en daarover transparant te zijn.

Kantoren/leden die aantoonbaar vanuit die kwaliteitsgedachte opereren en daarin willen verbeteren en investeren, wil het SRA-bestuur zoveel mogelijk ondersteunen, begeleiden en aanmoedigen om de wettelijke controlepraktijk voort te zetten. Bij kantoren die niet kunnen aantonen dat zij volgens wet- en regelgeving en op kwalitatief hoogstaand niveau kunnen controleren en ook niet bereid zijn daarin te willen investeren en verbeteren, geldt de consequentie dat het bestuur een ontmoedigingstraject zal inzetten als het gaat om het voorzetten van de wettelijke controlepraktijk in SRA-verband.

Met de nulmeting weten SRA-leden hoe zij scoren en waar zij hun kwaliteitsbeheersingssysteem moeten verbeteren. De verplichte meting is in die zin dan ook niet vrijblijvend: bij een onvoldoende (volgens AFM-methodiek categorie 2 t/m 4) zullen SRA-kantoren een oorzakenanalyse en verbeterplan moeten indienen dat vervolgens beoordeeld en getoetst wordt op implementatie in de kantoororganisatie. Het SRA-bestuur duidde in 2013/2014 ook de concrete doelstelling van de diverse acties. Omdat kwaliteit en kwaliteitsverbetering voorop staat bij SRA en haar leden, mogen onvoldoendes in de categorie 3 en 4 volgens AFM-methodiek in de SRA-populatie niet meer voorkomen. Categorieën 4 en 3 moeten minimaal naar een 2, categorie 2 naar categorie 1.

Daarvoor is een realistisch tijdplan opgesteld; kantoren moeten in de gelegenheid worden gesteld om verbetering te laten zien in de uitvoering van hun werk/dossiers en het kwaliteitsbeheersingssysteem verder te optimaliseren. Met het pleidooi daarvoor van politiek en ministerie in het achterhoofd, denkt het SRA-bestuur twee jaarrekeningcycli nodig te hebben. Binnen die cycli moeten kantoren een verbeteringsslag laten zien. Na deze periode volgt vervolgens een verplichte 1-meting onder de populatie SRA-kantoren met een niet-OOB-vergunning.


Meer informatie: SRA-dossier In het publiek belang

Elke kantoororganisatie moet aan slag met de maatregelen uit het rapport In het publiek belang. Wat wordt er van u verwacht en hoe kan SRA u ondersteunen? U vindt het terug op onze dossierpagina; een groeidossier met een 'levend' Exceldocument waarmee u uw kantoororganisatie 'In het publiek belang-proof' kunt maken.

  • Bekijk ons dossier In het publiek belang