Thuis in uw branche

Update december 2016

Ontwikkelingen implementatie In het publiek belang SRA-leden

  • Publicatiedatum: 21-12-2016

De afgelopen periode heeft zowel de werkgroep als het Bureau van SRA veel aandacht besteed aan het benaderen van alle niet-oob-vergunninghouders, om hen te betrekken bij de NBA Monitor. Inmiddels heeft 80% van alle vergunninghouders in het niet-oob-segment aangegeven aan de slag te gaan met de maatregelen. Van die 80% is 92% SRA-lid. Daarmee is 95% van alle wettelijke controles bij SRA-vergunninghouders gedekt, en 89% van de vrijwillige controles.

Daarnaast stond vanzelfsprekend de rapportage van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) op de agenda. De voorzitter van de MCA, Ada van der Veer, heeft samen met commissielid Marcel Pheijffer de werkgroep niet-oob bezocht en een toelichting gegeven. De werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties zal op basis van de aanbevelingen voor het niet-oob-segment uit het rapport, bekijken welke rol zij mogelijkerwijs kan spelen om de niet-oob-vergunninghouders verder te kunnen ondersteunen.

Algemeen

In diverse gremia geven sommige kantoren aan nog moeite te hebben met de wijze waarop zij handen en voeten kunnen geven aan de aandachtsgebieden In het publiek belang. Een veel gehoord argument is dat de maatregelen niet passend zijn voor de omvang van de organisatie.

Wij zijn er van overtuigd dat elk aandachtsgebied praktisch en schaalbaar bij elk kantoor met een Wta-vergunning is in te regelen. Daar waar de werkgroep de kaders heeft aangegeven, is het aan het kantoor zelf om principle based uitvoering te geven aan het doel van de maatregel. Van belang is om –net zoals met de Cultuurscan- binnen de organisatie aan de slag te gaan en een doorvertaling te maken van eventuele risico’s naar oplossingen. Om u daarbij te ondersteunen, nemen wij de duiding die de werkgroep niet-oob bij elke maatregel heeft gemaakt, op in het dossier In het Publiek belang.

Fasering

Volgens de fasering uit het rapport en in de monitor heeft uw kantoor zich beziggehouden (of is nog bezig) met de implementatie van een aantal maatregelen. Daaronder: periodiek monitoren van de cultuur, plan van aanpak voor het periodiek evalueren van het functioneren eigen bestuur, beloningsbeleid op basis van kwaliteit, kwaliteitsindicatoren en de bad leaver of clawback-bepaling. We zoomen hieronder in op een aantal maatregelen.

Periodiek monitoren cultuur

Positief geluid uit het veld: vele kantoren hebben dit proces in gang gezet. Maar liefst 89 kantoren zijn een traject ingegaan van de SRA Cultuurscan, gecombineerd met begeleiding vanuit het SRA-Bureau. Daarnaast hebben andere kantoren voor een ander invulling gekozen. Binnen kantoren worden onderwerpen bespreekbaar gemaakt, kwaliteit en sfeer scoren positief in de cultuur van SRA-kantoren. Gezien het belang dat ook de Monitoring Commissie Accountancy hecht aan een gedegen cultuurveranderingstraject, mogen we samen best trots constateren dat we goede stappen hebben gezet.

Evaluatie door externe assessor

Het bestuur evalueert aantoonbaar tenminste eens per 2 jaar haar eigen functioneren en dat van de controlerende equity partners met behulp van een externe assessor en begint daarmee in 2016. (maatregel 2.1)
Inmiddels heeft u binnen uw kantoororganisatie een plan van aanpak moeten opstellen hoe uw organisatie daaraan invulling gaat geven. Kantoren hebben veel vrijheid bij de invulling van deze maatregel. Dat geldt ook voor de keuze van de onafhankelijke externe assessor. Kantoren kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van externe compliance-officers, maar ook van de waarnemer. De externe OKB-er kan niet optreden als externe assessor. Deze maakt immers onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van het kantoor en is dus niet onafhankelijk. SRA zelf kan als backoffice-officeorganisatie geen rol spelen bij de in/uitvoering van de maatregel in verband met de dubbele rol die zij dan op zich zou nemen. Wel wordt een lijst samengesteld van onafhankelijke assessors, waaruit kantoren (op eigen verantwoordelijkheid) kunnen putten.

Beloningsbeleid op basis van kwaliteit

De afgelopen periode heeft u gewerkt aan de implementatie van maatregel 3.1:
De niet-OOB-accountantsorganisatie heeft een beloningsbeleid dat ondersteunend is aan het streven naar kwaliteit in het publiek belang en, indien het elementen van variabele beloning bevat zijn de criteria waarop die variabele beloning wordt toegekend gebaseerd op kwaliteitscriteria.
Gezien de huidige periode van beoordelings-/functioneringsgesprekken en het vaststellen van het salaris voor 2017, wijzen we graag nog op bijgaande bepaling uit deze maatregel:
Indien het beloningsbeleid de mogelijkheid kent van het toekennen van zogenaamde 'periodieken', vindt toekenning plaats op basis van criteria van kwaliteit.

Voor juni 2017 zult uw kantoor eventueel invulling moeten geven aan het verschil in beloning tussen controlepartners en eventuele overige partners: voor zover sprake is van verschil in beloning tussen controlepartners en overige partners wordt dat toegelicht in het compliance-verslag dat voor bevoegde instanties ter inzage en toetsbaar is. De mogelijkheden ter ondersteuning op HRM-vlak staan vermeld op de website.

De uitgebreide controleverklaring

Er bestaan veel vragen over de implementatie van maatregel 4.5:  Bij alle wettelijke controles geeft de accountant een uitgebreide controleverklaring af. Met een beperkter regime voor de middelgrote ondernemingen (kernpunten controle). Daarin geeft hij meer inzicht in de aandachtspunten van zijn controle, de controlemethodiek en uitgevoerde werkzaamheden en de gehanteerde materialiteit.
Daarom enige verduidelijking:

In 2016 is de controleverklaring gewijzigd en uitgebreid. Van de standaardteksten die de NBA hiervoor heeft aangepast, moet u verplicht gebruikmaken voor de controles boekjaar 2016.

Daarnaast is er sprake van uitbreiding die betrekking heeft op het inzichtelijk maken van de aandachtspunten in de controle zoals hierboven benoemd en de gehanteerde materialiteit. Dit kan echter niet worden afgedaan met standaardteksten. De verklaring moet aansluiten bij en consistent zijn aan de (planning en rapportage zoals die zijn vastgelegd in de) dossiers. Om dit als kantoren goed te kunnen inregelen en kwaliteit te borgen, is echter goede guidance noodzakelijk, constateert onder meer het Advies College Beroepsreglementering.
Naar verwachting zal het vermelden van kernpunten en de gehanteerde materialiteit pas op zijn vroegst gelden voor boekjaar 2017 (voorjaar 2018). Wij blijven u op de hoogte houden.

Set van kwaliteitsindicatoren

Vanwege andere aandachtspunten, waaronder het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy, is de set van kwaliteitsindicatoren twee vergaderingen van de werkgroep opgeschoven. Die tijd is wel gebruikt om input vanuit de praktijk te verkrijgen. Tijdens de laatste vergadering heeft de werkgroep zich gebogen over deze input en is een vaste set van kwaliteitsindicatoren voor het niet-oob-segment inmiddels in een vergevorderd stadium. Het NBA-bestuur zal vervolgens de set vaststellen. Naar verwachting komt deze begin 2017 beschikbaar.
Aangezien kantoren voor het eerst zullen moeten rapporteren in het complianceverslag over 2016, heeft u nog enige ruimte voor daadwerkelijke implementatie van het meetinstrument.

Ondersteuning

Heeft u vragen over de (implementatie van de) maatregelen In het publiek belang voor niet-oob-accountantsorganisaties, neemt u dan contact op met SRA-Bureau Vaktechniek (vaktechniek@sra.nl), onder vermelding van 'Vraag In het publiek belang'.

Meer digitale informatie, waaronder een bundeling van veel gestelde vragen plus antwoorden, vindt u in het dossier In het Publiek belang.