Thuis in uw branche

Wetsvoorstel toekomst accountancysector

 • Publicatiedatum: 26-9-2023

Veel van de lobbyactiviteiten afgelopen zomer hadden betrekking op de inhoud en het proces rond het Wetsvoorstel toekomst accountancysector.

 • MKB-toets
  Op 11 juli jl. vond de door SRA gewenste MKB-toets op het Wetsvoorstel toekomst accountancysector plaats. Negen reguliere vergunninghouders (zeven SRA-leden) opererend in het controleplichtige mkb-segment namen deel aan een rondetafelgesprek bij het ministerie van Financiën.
  De betrokken accountantsorganisaties gaven mooie, uitgesproken kleuring aan het specifieke mkb-domein, en de verscheidenheid binnen het segment aan kantoren en aan controleplichtige entiteiten. Ook de invloed daarvan op de zakelijke verbinding en de uitvoering van werkzaamheden binnen de wettelijke controle-opdracht kwam ter sprake.

  De boodschap aan de beleidsmakers was dan ook dat deze expliciete 'mkb-dynamiek' andere prikkels en opgaven met zich meebrengt voor accountantsorganisaties werkzaam in en voor het controleplichtige mkb. De beleidsmakers nemen de bevindingen van de toets meegenomen in de verdere uitwerking van het Wetsvoorstel toekomst accountancysector. Half augustus jl. heeft SRA het Ministerie van Financiën nogmaals verzocht om notie te nemen van de regeldruk die ontstaat door de vele en gestapelde maatregelen uit het Wetsvoorstel toekomst accountancysector.

 • Behandeling dossier accountancy in Tweede Kamer
  Met de val van kabinet vroeg een aantal organisaties waaronder de NBA om het proces rond het Wetsvoorstel toekomst accountancysector niet ‘on hold’ te zetten. SRA heeft daarbij gekozen voor een neutrale houding. De zorgen over de impact en de uitwerking van de gestapelde maatregelen uit en gelieerd aan het Wetsvoorstel toekomst accountancysector zijn niet verdwenen. Tegelijkertijd zijn maatregelen van belang voor de koers en strategie van kantoren en zij willen -na een proces dat al vanaf 2021 loopt- weten waar zij aan toe zijn.

  Op 6 september jl. vond in de Tweede Kamer de extra procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën plaats. Daarin werd besloten of de zesde kwartaalrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector wel of niet verder in behandeling wordt genomen. Zowel de Commissie als later de voltallige Tweede Kamer verklaarde het dossier niet controversieel. Half september sprak  de Commissie over de verdere behandeling. Besloten werd dat de commissie begin december feitelijke vragen gaat stellen over de rapportage van de Kwartiermakers aan de minister. Dit is na de eindrapportage van de Kwartiermakers die op 21 november a.s. openbaar zal worden. De vragen van de Kamer en de antwoorden van de minister worden dan besproken in een nog te organiseren Commissiedebat Accountancy, naar verwachting in Q1 2024.

 • Beroepsprofiel en opleiding
  Een verwant thema aan het wetsvoorstel en de opdracht van de Kwartiermakers toekomst accountancysector, is de herijking van het beroepsprofiel en de accountancyopleiding.
  Na de instelling van de Expertgroep zijn er vele overleggen, discussies in en met diverse gremia geweest. SRA organiseerde in dat kader met NBA (MKB Commissie) en Novaa twee rondetafels, en stuurde schriftelijke input in de vorm van elf aanbevelingen. Eind augustus deelde de expertgroep de eerste contouren van hun inhoudelijke advies. Gezamenlijk met de MKB Commissie en Novaa heeft SRA wederom het perspectief van het mkb laten horen. Ook is extra data aangeleverd over bijvoorbeeld het aantal AA’s en RA’s (en kantoren) die vanuit de SRA-populatie betrokken zijn in de domeinen van de wettelijke en vrijwillige controle.

 • Onderzoek audit-only-model
  De Kwartiermakers toekomst accountancysector kregen ook als opdracht mee om onderzoek te doen naar de effecten van een audit-only-model voor de Nederlandse accountancysector. Half september kreeg SRA in klein comité op vertrouwelijke basis de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. Vanuit SRA is wederom aangedrongen op aansluiting bij de praktijk in de markt, bij de kantoren en bij de specifieke eigen dynamiek in het controleplichtige mkb-segment.