Sla menu over
Thuis in uw branche

Geïntegreerd slotexamen

Vanaf 1 januari 2020 sluiten alle trainees (dus ook degenen die voor 1 januari 2017 met de praktijkopleiding zijn gestart) hun praktijkopleiding af met het geïntegreerd slotexamen.

Inhoud

In het geïntegreerd slotexamen stellen de examinatoren vast of de examenkandidaat functioneert op het niveau van een (gekwalificeerd) startbekwame accountant. Om dat te kunnen vaststellen, maken examinatoren gebruik van het portfolio dat een examenkandidaat gedurende zijn praktijkopleiding heeft opgebouwd en van de theorie die de examenkandidaat na zijn theoretische opleiding moet beheersen. Theorie en praktijk komen tijdens het slotexamen zo op een natuurlijke wijze bij elkaar. De CEA-eindtermen die op zowel de theoretische opleiding als op de praktijkopleiding betrekking hebben, vormen de inhoudelijke basis voor het geïntegreerd slotexamen.

Structuur

Het geïntegreerd slotexamen omvat drie onderdelen:

  1. een presentatie;
  2. diverse onderwerpen en cases, passend bij de opleidingsvariant;
  3. de actualiteit in het accountantsberoep.

De drie onderdelen kunnen tijdens het examen volgordelijk, maar ook gelijktijdig aan de orde komen en met elkaar verweven worden. Door het geïntegreerd slotexamen op basis van deze drie onderwerpen te structureren, ontstaat een evenwichtig en divers examen waarbij de examenkandidaat ruime gelegenheid krijgt om aan te tonen dat hij/zij functioneert op het niveau van een startbekwame accountant. De vaststelling van het examenresultaat vindt plaats op basis van een in dit advies opgenomen normenkader.

Gewijzigde invulling presentatie slotexamen Praktijkopleiding

Wie vanaf 1 april 2022 het geïntegreerd slotexamen aflegt, start het examen met een reflectie op het portfolio in plaats van met de uiteenzetting van een dilemma. De mogelijkheid om een dilemma te presenteren blijft evenwel bestaan.

Als je het geïntegreerd slotexamen aflegt, begin je met een presentatie van ongeveer tien minuten. Daarmee krijg je het initiatief in het examen en kun je het gesprek, tot op zekere hoogte, sturen. Vanaf 1 april 2022 hoef je hiervoor niet meer op zoek naar een (nieuw) dilemma, maar geef je aan de hand van twee of drie opdrachten uit je portfolio een reflectie op je ontwikkeling van starter tot startbekwame accountant. Dit kunnen opdrachten zijn waarvan je veel hebt geleerd, die van actuele betekenis zijn of waarop je trots bent. Je laat hiermee zien wat je kunt en waarom je vindt dat jij een startbekwame accountant bent.

Organisatie

Om het geïntegreerd slotexamen mogelijk te maken, wordt een examencommissie (de Examencommissie) ingesteld met leden namens de Raad voor de praktijkopleidingen (de Raad) en leden namens de universiteiten en de hogescholen. De Examencommissie stelt een examenreglement op, ziet toe op de naleving ervan en handelt conform dat reglement. De Examencommissie beschikt over een secretariaat dat wordt gefaciliteerd door de NBA.

De examinatoren worden op basis van het competentieprofiel voor examinatoren door de Raad benoemd. Ieder examen wordt afgenomen door een door de onderwijsinstelling voorgedragen examinator en een door de Raad aangewezen examinator. Na certificering mogen examinatoren examens afnemen.

Of een examenkandidaat toelaatbaar is tot het slotexamen wordt bewaakt door het secretariaat van de Examencommissie. Examenkandidaten kunnen het geïntegreerd slotexamen doen bij een aan het slotexamen deelnemende onderwijsinstelling naar keuze of via de NBA. Doet een examenkandidaat examen via een onderwijsinstelling, dan bepaalt die onderwijsinstelling de plaats, tijd en samenstelling van het examinatorenkoppel. De ondersteuning daarbij vanuit het secretariaat van de Examencommissie vindt plaats op basis van maatwerk, afhankelijk van de behoefte bij de betreffende onderwijsinstelling.

Download het Rapport Geïntegreerd slotexamen

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60