Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 24-5-2022

SRA reageert op consultatie Wijziging Bbft

Net zoals voorgaande jaren heeft SRA gereageerd op de overheidsconsultatie Wijzigingen Besluit bekostiging financieel toezicht. Onze algemene reactie betreft de steeds verder stijgende regeldruk en kosten voor zowel de accountancysector als controleplichtige entiteiten in het mkb.

Visie

Continue stijging kostenkader AFM

 Alhoewel bij de totstandkoming van de Bbft afgesproken is dat de toerekeningspercentages van onder toezicht staande ondernemingen voor vijf jaar vaststaan, stijgt wederom dit jaar het percentage dat de accountancysector voor rekening neemt in de totale toezichtkosten van de AFM: van 14.8% (2022) naar 16.5% (2023). Hiermee stijgen echter ook de kosten voor het controleplichtige mkb indirect steeds verder. Kijkend naar de kostenontwikkeling voor zowel de sector als het bedrijfsleven over de laatste zes jaar, dan spreken we van een stijging van +6.2%. Wat zijn daarvan (onder meer) de effecten?

Stijgende lasten mkb

Controleplichtige ondernemingen zullen meer voor hun controle moeten gaan betalen: de kosten per uitgevoerde wettelijke controle zullen gemiddeld met 7000 euro stijgen. Dit betekent dat controleplichtige mkb-ondernemingen die in de huidige situatie zo’n € 20.000 tot € 30.000 betalen voor een wettelijke controle, structureel 30% tot 40% meer moeten gaan betalen. Let wel: ondernemingen bestaan vaak uit meerdere entiteiten dus per entiteit geldt een verhoging van zo’n 7000 euro. De vraag is: wat levert deze meerprijs gecontroleerde entiteiten en andere gebruikers van de jaarrekeningen extra op?

Afname beschikbare capaciteit en toegankelijkheid markt

De stijgende lasten hebben effecten op een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering van reguliere vergunninghouders en beïnvloeden de keuzes om in het wettelijke controledomein te blijven werken. De daling van het aantal accountantsorganisaties (van 450 naar inmiddels 252) zal voortzetten. Minder kantoren zullen 20.000 opdrachten in het reguliere (niet-OOB)-segment moeten uitvoeren. Controleplichtige mkb-ondernemingen kunnen op termijn veel moeilijker een accountant vinden.

Regeldruk

De enorme regeldruk die ontstaat met het pakket, beïnvloedt de afvinkcultuur en werkdruk en daarmee de aantrekkelijkheid en imago van het werken in het wettelijke controledomein. Naar verwachting zal de huidige trend zich doorzetten dat professionals gaan afhaken en het beroep verlaten. Dit heeft impact op de bezetting om controleplichtige entiteiten te controleren. De kwaliteit in de sector wordt hiermee per saldo negatief beïnvloed. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de afname van de effectieve controletijd door de extra administratieve-, transparantie-, rapportage- en andere verplichtingen.

Verzoek aan de minister

Als laatste wijst SRA erop dat de toezichthouder op grond van art. 48 Wta formeel (nog) verplicht is rekening te houden met de uitkomsten van de kwaliteitstoetsingen zoals verricht door SRA en NBA. De wijziging van dit artikel is nog niet wettelijk verankerd. Het lijkt dan ook niet legitiem om de volgende stap van het ingroeipad van toezichtkosten op dit moment in te zetten.

We verzoeken de minister van Financiën om de hierboven geschetste effecten op de sector en het bedrijfsleven-, mee te wegen in de voorgestelde kostenstijgingen, in de huidige en eventuele toekomstige wijzigingen in het besluit bekostiging.

Lees de volledige reactie van SRA

Meer informatie

Eerdere reactie SRA