Thuis in uw branche

Bezwaarschriften tegen vermogensrendementsheffing (box 3) aangewezen als massaal bezwaar

  • Publicatiedatum: 1-7-2015

In een besluit van 26 juni 2015 (BLKB2015/903M) heeft de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt dat bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) waarin een bepaalde rechtsvraag aan de orde is, worden aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent onder meer dat belastingplichtigen geen bezwaar meer hoeven te maken om mee te liften in deze bezwaarprocedure.


Rechtsvraag

De massale bezwaarprocedure heeft betrekking op de volgende rechtsvraag: Is de vermogensrendementsheffing zoals vastgelegd in artikel 5.2, eerste lid van de Wet IB 2001, op spaarsaldi naar haar aard in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), zonder dat in geschil is of sprake is van een schending van de fair balance op grond van een individuele en excessieve last?

Het gaat hierbij alleen om de vraag of de box 3 heffing op spaarsaldi zodanig is  dat deze op zichzelf gezien in strijd zou komen met artikel 1, eerste Protocol bij het EVRM. De persoonlijke en individuele omstandigheden van de belastingplichtige spelen daarbij geen rol.


Gevolgen aanwijzing als massaal bezwaar: indienen bezwaar niet nodig

Bezwaren die alleen betrekking hebben op de hiervoor vermelde rechtsvraag zijn aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent dat het niet meer nodig is om bezwaar in te dienen. De Belastingdienst zal namelijk ook de aanslagen herzien van belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend op het moment dat de Belastingdienst in hoogste instantie niet of niet geheel in het gelijk wordt gesteld. Deze toezegging geldt alleen voor aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststaan. Een aanslag staat nog niet onherroepelijk vast als de bezwaartermijn (6 weken) of beroepstermijn (6 weken) nog niet is verstreken.


Bezwaar wel nodig bij andere geschilpunten

Als er nog andere geschilpunten aan de orde zijn dan de hiervoor vermelde rechtsvraag of als belastingplichtige ingevolge persoonlijke en individuele omstandigheden bezwaar willen maken tegen de vermogensrendementsheffing,  moet wel bezwaar worden gemaakt. Deze bezwaren worden niet aangehouden door de Belastingdienst en de Belastingdienst zal deze bezwaren op het punt van de rechtsvraag afwijzen. De aanslag zal echter op het punt van de rechtsvraag worden herzien door de Belastingdienst op het moment dat de Belastingdienst in hoogste instantie niet of niet geheel in het gelijk wordt gesteld.


Voorbehoud

De Tweede Kamer moet zich nog met de aanwijzing als massaal bezwaar verenigen. Als de Tweede Kamer binnen vier weken na toezending van de aanwijzing aan de Tweede Kamer besluit om zich niet met de aanwijzing te verenigen, zal de aanwijzing als massaal bezwaar vervallen.


Meer informatie

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren