Thuis in uw branche

Herziening toezichtstelsel Wta-domein

 • Publicatiedatum: 15-1-2021
Agenda

Gisteren publiceerde de AFM haar Agenda 2021. Daarin meldt de toezichthouder dat het toezicht op de 271 accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties die niet van openbaar belang zijn (de zogenaamde niet-OOB-organisaties, vanaf 2022 volledig bij de AFM komt te liggen. Dit jaar wordt deze overgang voorbereid.

Zoals we u eerder melden, is het SRA-bestuur vanaf voorjaar 2020 in overleg met betrokkenen zoals de AFM, het ministerie van Financiën, NBA en de kwartiermakers over deze wijziging in beleid van het kabinet. Doel van het SRA-bestuur binnen deze trajecten is en blijft kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging binnen het wettelijke controledomein, en de wijze waarop we dat zo goed mogelijk voor onze 191 leden met een Wta-vergunning kunnen regelen.

Positief kritisch

Daarnaast vindt het SRA-bestuur het van belang om als drijvende kracht binnen de sector te fungeren, met op het netvlies de kenmerken van de multidisciplinaire SRA-praktijk en de eigenheid van het mkb binnen het Wta-domein. In dat kader heeft het SRA-bestuur gekozen voor een positief kritische grondhouding en een actieve medewerking aan het door ketenpartijen samen vormgeven van de invulling van de voorgestelde kabinetsmaatregelen op het Wta-domein. Dat neemt overigens niet weg dat het SRA-bestuur zorgen en knelpunten over dit proces binnen passende gremia blijft agenderen.

Op dit moment zijn we -vooruitlopend op wetgeving- met de toezichthouder en NBA binnen de afgesproken processtructuur in gesprek over inhoudelijke uitgangspunten voor de overdracht van de kwaliteitstoetsingen, over de wijze van toetsing door de toezichthouder na overdracht, en over de effecten van een aanzienlijke kostenstijging en een mogelijk vliegurencriterium op zowel kleinere leden als controleplichtige mkb-ondernemingen. Minister Hoekstra van Financiën komt naar verwachting het eerste kwartaal met nieuwe wetgeving die via een openbare consultatie zal worden voorgelegd aan belanghebbenden.

Standpunt SRA-bestuur Proces Herziening toezichtstelsel Wta-domein

 • De toezichthouder is vanaf 2006 verantwoordelijk voor het toezicht in het niet-OOB-segment. Dat verandert niet.
 • Het huidige stelsel is ingericht conform de Wta. De ervaren ondoorzichtigheid en complexiteit is meer een communicatie-uitdaging dan dat dat negatief uitwerkt op ‘kwaliteit’.
 • De uitgangspunten van het Cta-rapport ‘Vertrouwen op controle’ nemen we als basis. Dat betekent onder meer
  a. dat er ruimte is om te zoeken naar een alternatieve invulling dan volledige overdracht van de kwaliteitstoetsingen aan de toezichthouder
  b. dat toetsingen zien op meerdere niveaus, met een nadrukkelijke focus op kwaliteitsbeheersingssystemen in plaats van een dossierreview.
  c. dat de frequentie van toetsingen verhoogd wordt.
 • Definieer ‘kwaliteit’ en formuleer een visie waar die ‘kwaliteit’ over 5 jaar moet staan.
 • Het stelsel moet van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van de SRA-kantoren met een Wta-vergunning. De elementen uit het huidige systeem die kwaliteit verhogend werken, zoals de lerende omgeving binnen onze vereniging, moeten behouden blijven.
 • Het stelsel moet toegankelijk blijven voor alle getoetste SRA-leden. De Wta-vergunning moet betaalbaar en rendabel zijn en blijven.
 • Het stelsel moet van toegevoegde waarde zijn en toegang tot de markt geven voor de klanten in het niet-OOB-segment
 • Om de SRA-kantoren te ontlasten en verdergaande gelaagdheid in het toezicht te voorkomen, is afstemming en integrale uitvoering van kwaliteitstoetsingen van de diverse domeinen van belang.

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld de mogelijke consequenties voor uw kantoor?

Lees verder in de SRAadviseur