Thuis in uw branche

Impressie SRA-Dag 2017

  • Publicatiedatum: 15-12-2017

Donderdag 14 december vond de jaarlijkse SRA-Dag plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Op de Algemene ledenvergadering is Harry Marissen toegetreden tot het bestuur van SRA. Het kantoor Londen en Van Holland is aangesteld als controlerend accountant voor de vereniging.

Belangrijk fundament

SRA-voorzitter Paul Dinkgreve trapte af met de traditionele SRA-Jaarrede. Daarin schetste hij de toekomst van het SRA-kantoor, de maatregelen en beslissingen die daarvoor genomen moeten worden, de weg ernaar toe en de rol die SRA daarin speelt. Daarbij haalde hij onder meer Jacob Soll aan die constateert dat het kloppend krijgen van debet en credit én het afleggen van verantwoording over financiën behoren tot de belangrijkste fundamenten van de Westerse beschaving en geschiedenis.

Dinkgreve

Notulen en financiën 

Na de Jaarrede opende Dinkgreve de Algemene ledenvergadering (ALV). De notulen van 2016 werden zonder aan- of opmerkingen goedgekeurd. Wim van Sluis, voor het laatst penningmeester binnen het SRA-bestuur, behandelde de jaarrekening 2016-2017.

Roland Ogink, vanaf het komende boekjaar de nieuwe penningmeester van SRA, behandelde de bijgestelde begroting voor het komend jaar en de meerjarenbegroting. Specifiek werd even stilgestaan bij de licentiekosten Monitoring. Hierover zijn afspraken gemaakt met de NBA: SRA-leden betalen € 60 per jaar in plaats van € 105. Deze kosten worden via de SRA-contributie verrekend.

Ogink

Benoeming nieuwe externe accountant

Jan Struijk van FSV Accountants & Adviseurs stopt als controlerend accountant van SRA. Het kantoor Londen & Van Holland neemt deze taak over. SRA bedankt Jan Struijk en FSV hartelijk voor alle werkzaamheden en inspanningen die zij als controlerend accountant hebben verricht voor SRA.

Harry Marissen nieuw bestuurslid SRA

Paul Dinkgreve bedankte Wim van Sluis zeer hartelijk voor zijn jarenlange bijdrage als penningmeester in het SRA-bestuur. Wim van Sluis gaf aan dat hij SRA een zeer warm hart toedraagt en wenste het bestuur en alle medewerkers veel succes.

Harry Marissen van Harrier Accountancy & Bedrijfsadvies is voorgedragen als nieuw bestuurslid en dit is door de ALV akkoord bevonden. Harry Marissen gaf aan dat hij specifiek de belangen van het kleine mkb-accountantskantoor wil behartigen. 

Marissen

Afsluiting 

Paul Dinkgreve rondde de ALV af met een aantal laatste mededelingen waaronder het bericht dat de MCA op ons verzoek de reactietermijn voor haar uitvraag tot 3 januari 2018 heeft verlengd. Alle aanwezige kantoren werden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid ondanks het slechte weer en hun zinvolle bijdrage aan deze ochtend. Aansluitend kondigde hij de gastspreker van deze ochtend aan: Arend Ardon.

Gastspreker Arend Ardon 'De magie van veranderen'

Arend Ardon, (Holland Consulting Groep en verbonden aan de Universiteit van Maastricht), sprak over veranderprocessen in de organisatiecultuur en hoe lastig het is deze door te voeren. Mensen zijn van nature defensief. Als metafoor gebruikt hij hiervoor de slipcursus. Je weet dat je niet moet remmen maar toch doe je dit, zonder dat je dit zelf door hebt.

Een bedreigende prikkel zorgt ervoor dat je overschakelt op de automatische piloot. Hoe houd je deze automatische piloot in bedwang bij bedreigingen/veranderingen binnen de organisatie? Dit gebeurt veelal met humorstrategie, relativeerstrategie, non-interventiestrategie of distantieerstrategie. 

Ardon

Tiny habits 

Hoe kun je dit veranderen? Begin klein, met tiny habits. Kleine gedragsveranderingen werken het beste. Als leidinggevende heb je hierbij een enorme invloed op de gedragscultuur, begin dus bij jezelf. Én laat de interne influencers, diegenen die invloed hebben op het informele netwerk binnen de organisatie, een rol spelen in het veranderproces. Want mensen laten zich beïnvloeden door wat anderen doen en denken, met name door mensen met wie zij zich identificeren (social proof theory).

Ardon rondde af: ''Verandering vraagt om genadeloos harde zelfreflectie en zet diegenen in de schijnwerpers die het goede voorbeeld geven. Zo kan een kleine verandering tot een groot resultaat leiden. Laat vooral uzelf niet de grootste belemmering zijn!''

Meer informatie 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren