Thuis in uw branche

Kwaliteit centraal stellen met Toezicht op maat

SRA schetst contouren nieuw toezichtmodel

 • Publicatiedatum: 15-7-2019

Dertien jaar extern toezicht door de AFM, sectorinitiatieven en verandermaatregelen vanuit de beroepsgroep zelf én rechterlijke uitspraken hebben in de perceptie van velen nog niet gebracht waarvoor extern toezicht destijds in 2006 geïntroduceerd werd: vertrouwensherstel en kwaliteitsverbetering in het wettelijke controledomein.

GrafiekBinnen en buiten de sector staat het toezichtmodel dan ook regelmatig ter discussie: de wijze van toezicht, de normstelling, de verhoudingen tussen partijen, vele verschillende kaders, het ontbreken van eenduidigheid en de wijze van communicatie.

Prestatie- en verwachtingskloof

Het ‘systeem’ worstelt met toezicht, met de verwachte effecten van dat toezicht (prestatiekloof) en met verwachtingen die bij het maatschappelijk verkeer leven (verwachtingskloof). Om een constructieve bijdrage te leveren aan de discussies heeft SRA in 2018 de ‘Verkenning van het toezicht op accountantsorganisaties; terug naar de wettelijke basis’ geschreven. Het rapport, dat knelpunten in het huidige toezichtsysteem/model omschrijft, is met diverse belanghebbenden in en met de sector gedeeld en besproken. De instelling van de Commissie Toekomst Accountancysector biedt nu echter een unieke kans om de integrale problematiek van het wettelijke controledomein binnen de accountancysector, waaronder het toezichtmodel, voortvarend aan te pakken.

Om dat daadwerkelijk te kunnen doen, moeten we niet alleen knelpunten benoemen maar ze ook adresseren. Vanuit onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid als convenantpartner heeft SRA een oplossingsrichting voor een goed functionerend toezichtmodel ontwikkeld dat kan bijdragen aan vertrouwensherstel in het wettelijke controledomein.

Standpunt SRA Toezicht op maat:

 • heeft de werking van de Wta (met name artikel 48 en 48a) en Bta als uitgangspunt
 • neemt het mkb en de betekenis daarvoor van de gemengde praktijk als uitgangspunt
 • geeft invulling aan het onderscheid tussen OOB en nOOB-opdrachten
 • geeft invulling aan proportionaliteit: toezicht op basis van schaal en complexiteit accountantsorganisatie en gecontroleerde
 • geeft de AFM de expliciete mogelijkheid zich volledig te focussen op OOB
 • verankert in de wet dat toezicht op nOOB wordt uitgevoerd door andere, geaccrediteerde partijen
 • geeft de AFM de expliciete mogelijkheid de toetsingssystemen en -processen te toetsen van de te accrediteren partijen
 • neemt het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties als uitgangspunt
 • komt tegemoet aan de maatschappelijke verwachtingen bij de toezichthoudende functie van de accountant (fraude, corruptie en discontinuïteit)
 • neemt nadrukkelijk kwaliteitsverbetering en leren van fouten als uitgangspunt
 • is volwassen toezicht waarbij toezichthouder en gecontroleerde zich samen committeren aan hoge kwaliteit. 

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur juni 2019

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur