Thuis in uw branche

Minister Opstelten bevestigt visie SRA op SMCO-kwestie

  • Publicatiedatum: 26-3-2014

De minister van Veiligheid en Justitie heeft Kamervragen beantwoord over (de werkwijze van) SMCO. Deze organisatie roept belastingplichtigen in advertenties op om erf- of schenkbelasting terug te eisen via een bezwaarprocedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Eerder gaf bestuurslid Jan Zweekhorst een toelichting op de kwestie bij tv-programma TROS Radar.


Kosteloos beroep

Met zijn antwoorden bevestigt de minister van V&J de visie van SRA op de hele kwestie. Volgens Opstelten kan iedereen die meent dat zijn of haar rechten zijn geschonden, bezwaar indienen bij het EHRM. Een advocaat is hierbij niet verplicht en aan die procedure zijn geen kosten verbonden. Er is volgens de minister dan ook geen relatie tussen een aanmelding bij Stichting meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) en een behoud of verlies van rechten.


Ontvankelijkheid?

Een van de voorwaarden voor ontvankelijkheid van een beroep bij het EHRM, is de uitputting van nationale rechtsmiddelen. Deze voorwaarde hoeft volgens de minister echter niet te worden vervuld als een openstaand rechtsmiddel niet effectief is, dat wil zeggen geen kans op succes biedt.


Formeel correct

Het verbod op resultaatafhankelijke beloning ('no cure no pay') geldt voor het honorarium dat advocaten ontvangen (behalve voor letselschade- en overlijdensschadezaken). Zolang de advocaat die mogelijk voor de stichting werkt (van de stichting) een honorarium krijgt dat niet resultaatafhankelijk is, overtreedt deze volgens de minister niet de regels die voor advocaten gelden.


Visie SRA

Tijdens de TROS Radar-uitzending van 17 februari jl., ging SRA-bestuurslid Jan Zweekhorst eerder in op de werkwijze van SMCO en de haalbaarheid van de procedure bij het EHRM. Gezien de huidige jurisprudentie en de uitspraak van het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de mogelijkheid om zelf -kosteloos- bezwaar in te dienen bij het EHRM én het feit dat het EHRM uitspraak doet over fundamentele rechten -niet over wenselijke-, denkt SRA dat de procedure via SMCO juridisch gezien nauwelijks kans van slagen heeft.


Waarschuwing!

Inmiddels is ook duidelijk dat SMCO belangstellenden die bij hen een brochure hebben aangevraagd over de teruggave erfbelasting, telefonisch benadert. Wanneer belangstellende aangeeft wel geïnteresseerd te zijn maar de kosten te hoog vindt (995 euro plus 10 procent van de opbrengst bij succes of 450 euro en 20 procent van de opbrengst bij succes), wordt naar verluidt een korting aangeboden. Geïnteresseerden zouden dan voor 'slechts' 250 euro kunnen meelopen in de procedure.

SRA plaatst nogmaals grote vraagtekens bij de handelswijze van SMCO en verwijst naar eerdere berichtgeving over mogelijkheden en onmogelijkheden van beroep bij het EHRM en de beslisboom rond deze kwestie.


Vergoedt de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van de SMCO?*

Heeft u al de dekking fiscaal recht en vermogen op uw rechtsbijstandverzekering? Dan is het nog maar de vraag of de verzekeraar dit vergoedt. Dat gebeurt in ieder geval niet standaard. De informatie die op de website van SMCO hierover staat klopt dus niet. DAS en ARAG, de bekendste rechtsbijstandverzekeraars in Nederland, geven aan dit soort kosten niet te vergoeden. Dat valt namelijk niet onder de dekking. Bij Klaverblad Rechtsbijstand is dat ook het geval. Bij Centraal Beheer Achmea moet vooraf toestemming worden gegeven om deel te nemen aan een collectief, maar ook daar is op basis van de voorwaarden in principe geen dekking.


Geen rechtsbijstandverzekering?*

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering en overweegt u die nu wel af te sluiten om hier een vergoeding voor te krijgen? Realiseer u dan dat iets wat u al zag aankomen niet wordt vergoed door een rechtsbijstandverzekering. In dit geval weet u al dat u de verzekering nodig hebt voor deze kosten. En om die reden is het niet gedekt. Ook moet de oorzaak voor het conflict, in dit geval het overlijden van degene van wie u erft, vaak in de verzekerde periode liggen. Als laatste kunt u, zoals eerder gezegd, pas aanspraak maken op de dekking als u naar de rechter gaat. Dat kan dus pas nadat u al bezwaar hebt gemaakt bij de Belastingdienst en dat is afgewezen. Er zijn dus veel haken en hogen en het is niet zo eenvoudig als de stichting het doet lijken.

* Deze informatie is afkomstig van Independer


Meer informatie

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren