Thuis in uw branche

Navorderingstermijn: wijs cliënten expliciet op uitstel!

  • Auteur: Redactie
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 27-6-2012

Veel relaties van advieskantoren weten niet dat de uitsteltermijn de navorderingstermijn verlengt. Evenmin realiseren zij zich soms dat vrijwel altijd uitstel wordt gevraagd. Als de relatie bij de aanvraag van het uitstel niet is gewezen op de daaruit voortvloeiende verlenging van de navorderingstermijn, kan een navorderingsaanslag die wordt opgelegd in de verlengde periode leiden tot een aansprakelijkheidsstelling van de adviseur door de belastingplichtige.

Immers, de cliënt kan zich op het standpunt stellen dat de adviseur zonder overleg uitstel heeft gevraagd en dat de cliënt daardoor buiten de reguliere navorderingstermijn met een aanslag en eventuele verhogingen daarvan wordt geconfronteerd. Ergo, de dan verschuldigde bedragen zouden zonder uitstel niet meer verschuldigd zijn geweest. Cliënten zouden deze bedragen dan als schade kunnen claimen. Of dit succesvol zou kunnen zijn, is overigens de vraag. Desalniettemin is het verstandig dergelijke discussies te voorkomen door cliënten expliciet op het uitstel en de gevolgen daarvan te wijzen. Indien de cliënt niet akkoord gaat, dient de aangifte uiteraard binnen de reguliere termijn te worden ingediend, dus zonder uitstel.

Termijn navordering

De navorderingstermijn eindigt in principe vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Bij belastingheffing over een bepaald tijdvak, zoals bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, ontstaat de belastingschuld op het tijdstip waarop het tijdvak eindigt. Een inkomstenbelastingschuld over het jaar 2011 ontstaat dus op 31 december 2011, zodat navordering niet meer mogelijk is vanaf 1 januari 2017. Onder omstandigheden is de navorderingstermijn evenwel langer. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als sprake is van buitenlandse inkomsten, maar ook als uitstel wordt verleend voor het indienen van de aangifte.

Op verzoek

Als uitstel tot het doen van aangifte is verleend, dan wordt de navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd. Het moet daarbij gaan om uitstel op verzoek van de belastingplichtige of diens gemachtigde. Als de Belastingdienst na ommekomst van het uitstel de belastingplichtige, zonder dat deze daarom verzoekt, uit eigen hoofde nog een aanmaningstermijn van tien dagen gunt, verlengt deze aanmaningstermijn het uitstel – en daarmee de navorderingstermijn – dus niet.

Verlengde navorderingstermijn

De navorderingstermijn wordt verlengd tot twaalf jaar in 'buitenland situaties'. De reden hiervoor is dat de Nederlandse fiscus het dan in feite ontbreekt aan toereikende controlemogelijkheden om naar het buitenland overgebrachte spaargelden en dergelijke bezittingen te achterhalen. De termijn wordt alleen verlengd indien er te weinig belasting is geheven omdat de inkomsten in het buitenland zijn opgekomen, of daar op een rekening worden gehouden.

Verliesverrekening

Bij verliesverrekening naar het verleden blijft navordering mogelijk zolang navordering mogelijk is over het jaar waaruit het als verlies verrekende bedrag mogelijk is. Anders zou de navorderingstermijn per saldo korter dan vijf jaar zijn.

Heffingskortingen

Een correctie op de aanslag van een belastingplichtige kan van belang zijn voor de uitbetaling van heffingskortingen aan de partner van die belastingplichtige. Daarom blijft de bevoegdheid tot navorderen bij die partner (ter zake van de uitbetaling van heffingskortingen) mogelijk tot acht weken na het tijdstip waarop de belastingaanslag van zijn partner, welke relevant is voor die heffingskorting, onherroepelijk is geworden.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren