Thuis in uw branche

Nieuws over de Flex BV!

  • Auteur: Redactie
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 30-5-2012

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 29 mei 2012 de Nadere memorie van antwoord van demissionair minister Opstelten ontvangen. De Eerste Kamercommissie voor Financiën zal op 5 juni de nadere procedure van behandeling van de wetsvoorstellen rond vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht bespreken. Of de wet in werking treedt op 1 juli, is nog onzeker.

Een belangrijk aspect van de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht is dat vennootschappen beter op maat gesneden kunnen worden naar de aard van de onderneming en de samenwerkingsrelatie van de aandeelhouders. Dit geeft de voor economische bedrijvigheid zo gewenste vrijheid.

Nederland is gebaat bij toename van de economische activiteit, die niet onnodig gehinderd wordt door regels voor de oprichting en de inrichting van besloten vennootschappen waarin die activiteiten plaatsvinden. Daar is dit wetsvoorstel voor bedoeld. Voor zover de nieuwe voorschriften zouden leiden tot interpretatievragen, zal de rechterlijke macht daarin sturing kunnen geven.

Meerwaarde

In het Nadere memorie (zie download onderaan) beantwoordt de minister vragen van de verschillende fracties in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Zo werd onder meer een aantal vragen gesteld over de meerwaarde van het voorgestelde systeem van crediteurenbescherming ten opzichte van het bestaande stelsel. Minister Opstelten heeft de Commissie Vennootschapsrecht gevraagd een advies uit te brengen, en zij concludeerde dat het voorgestelde systeem inderdaad meerwaarde heeft.

Ook de vraag of de beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel realistisch is, werd uitgebreid beantwoord: ''Zij vragen of de regering op de hoogte is van de zorgen rond de ingangsdatum zoals die door het werkveld zijn aangedragen en hoe zij deze zorgen weegt. Eerder heb ik een streefdatum voor inwerkingtreding genoemd van 1 juli 2012. Ik realiseer mij dat het wetsvoorstel een ingrijpende aanpassing van de wettelijke regeling behelst en dat dit gevolgen heeft voor de werkwijze van ondernemers en hun adviseurs. Maar het wetsvoorstel faciliteert vooral en verplicht nog tot weinig: Het vereenvoudigt de oprichting van bv’s en biedt flexibiliteit om de statuten in te richten naar de wensen van de vennootschap.''

Rustig bezinnen

''Bestaande vennootschappen behoeven de verplicht voorgeschreven wijzigingen pas in hun statuten op te nemen bij de eerstvolgende statutenwijziging; het overgangsrecht daarvoor is ruimhartig. Er is ook overgangsrecht voor algemene vergaderingen die rond de inwerkingtreding bijeengeroepen worden. De regeling voor de kapitaalbescherming, die elders in deze nadere memorie uitgebreid aan bod komt, wijkt niet af van hetgeen door de Hoge Raad al rechtens was vastgesteld. Wie niets wil wijzigen, behoeft niets te wijzigen en kan zich rustig bezinnen op het wetsvoorstel om te bezien of er voor de eigen vennootschap iets in zit waarvan in de toekomst gebruik gemaakt kan worden.''

''De inhoud van het wetsvoorstel voor de vaststellingswet is in de versie zoals het is ingediend bij Uw Kamer al ruim twee jaar bekend. Mijn ambtsvoorganger en ik hebben daar de afgelopen jaren onze visie op gegeven. Ik heb er alle vertrouwen in dat de praktijk – mede door de nauwe betrokkenheid in de consultaties - zijn weg zal kunnen vinden met dit wetsvoorstel. De concrete datum van inwerkingtreding zal, mede afhankelijk van de behandeling van de wetsvoorstellen door Uw Kamer, nog worden bepaald.''

Downloads

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren