Thuis in uw branche

SRA in gesprek met Inspectie SZW inzake controle PSA

Voorstel om uitkomsten SRA-Cultuurscan mee te laten wegen

  • Publicatiedatum: 14-6-2019

Accountantskantoren kunnen de komende tijd door de Inspectie SZW worden gecontroleerd op de maatregelen die zij nemen om werkstress en werkdruk (PSA) bij medewerkers te voorkomen. Reden voor het onderzoek is dat er grote zorg is over de uitval van medewerkers.

SRA heeft hierover om de tafel gezeten met de Inspectie SZW. Omdat de vereniging voor accountantskantoren in het mkb van mening is dat de uitkomsten van de SRA-Cultuurscan een betrouwbaar beeld geven van de stand van zaken betreffende werkdruk en werkstress, is aan de Inspectie voorgesteld deze mee te laten wegen in het onderzoek, evenals het mogelijk aantal overuren en ziekteverzuim.

Differentiatie mogelijk?

SRA is van mening dat de werkdruk, overurencultuur en werkstress bij SRA-kantoren over het algemeen niet tot hele grote problemen, dan wel tot grote uitval leidt. Dit wordt ondersteund door de benchmark van de Cultuurscan, in tegenstelling tot de uitkomsten van andere onderzoeken waarin ook de Big 4 en de Next 5 zijn meegenomen. SRA heeft dan ook gevraagd of het mogelijk is de resultaten te differentiëren naar bijvoorbeeld kantoorgrootte, regio en of het wel of geen SRA-kantoor betreft. De Inspectie heeft aangegeven hier serieus naar te kijken.

Vervolggesprek

Inspectie SZW heeft bevestigd dat zij bereid is met SRA het gesprek aan te gaan in welke mate de SRA-Cultuurscan ingezet of aangepast kan worden voor de inventarisatie van werkdruk bij SRA-kantoren en welke andere interventies zinvol zouden kunnen zijn. Op korte termijn vindt hier een vervolggesprek over plaats.

Ook heeft de Inspectie SZW laten merken dat zij een positieve indruk heeft van alle overige inspanningen die SRA, naast de Cultuurscan, heeft uitgerold voor haar leden om werkdruk en werkstress te voorkomen.

20 inspecties

Op dit moment worden er 20 inspecties in de accountancybranche gepland. Afhankelijk van de uitkomsten besluit de Inspectie of het noodzakelijk is dit aantal uit te breiden (er is capaciteit om de controles uit te breiden naar 50-100 accountantskantoren). Vooralsnog zal de Inspectie geen sancties uitdelen. Maar een inspectie van Inspectie SZW is niet vrijblijvend.

Mochten er tijdens het bezoek overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet worden aangetroffen, dan zal tijdens het afrondend gesprek aangegeven worden welke overtredingen het betreft en welke handhavingsacties worden ingezet. Meer informatie over het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW vindt u op www.inspectieszw.nl.