Thuis in uw branche

Wet op het accountantsberoep met algemene stemmen aangenomen

  • Publicatiedatum: 15-2-2012

Op dinsdag 14 februari stemde de Tweede Kamer over de Wet op het accountantsberoep, waarin bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding zijn opgenomen.

Voordat het hele wetsvoorstel onder de hamer kwam, moesten de TweedeKamerleden stemmen over ingediende amendementen; voorstellen van één of meer Kamerleden om een wetsvoorstel te wijzigen.

Aangenomen amendementen

* Opdrachtgevers (ondernemingen van openbaar belang, OOB's in dit geval) worden verplicht om de AFM te informeren over de accountantskeuze tegelijk met de voordracht hiervan aan de algemene vergadering van aandeelhouders. (33025, nr. 12 amendement Braakhuis, Irrgang)

'Met SRA aan je zijde sta je een stuk sterker. En het sparren met andere kantoren is gewoon een enorme meerwaarde!'

Jan Zweekhorst, voorzitter SRA

* Door de zogenaamde «Chinese Walls» in het toezicht van de AFM kan de informatie van andere afdelingen niet gebruikt worden voor het toezicht op de financiële verslaglegging en vice versa. Dit komt de kwaliteit, doortastendheid en snelheid van het toezicht niet ten goede. Deze artificiële «waarborgen voor ineffectief toezicht», i.c. de Chinese Walls, moeten daarom worden afgeschaft. Daarnaast heeft de AFM slechts beperkte bevoegdheden in de onderzoeksfase. Dit amendement ziet daarom tevens op aanvullende bevoegdheden voor de AFM om haar toezicht ten behoeve van goed functionerende kapitaalmarkten, consumentenbescherming en beleggersbescherming meer optimaal te kunnen uitvoeren.

Zo vervalt een deel van de geheimhoudingsplicht en de AFM krijgt de bevoegdheid om ingewonnen informatie niet alleen te gebruiken voor het toezicht op de Wtfv maar ook voor het toezicht op de Wta en v.v. (33025, amendement 15, Van Vliet c.s)

* Het amendement Plasterk c.s. (33025, nr 18) bepaalt dat organisaties van openbaar belang (OOB's) een scheiding moeten aanbrengen tussen controlediensten en andere werkzaamheden. Een accountantskantoor mag niet tegelijkertijd controlediensten en andere werkzaamheden verrichten voor een OOB. Tot de controlediensten worden uitsluitend gerekend: de wettelijke controles, de controle van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening, de controle van (tussentijdse) financiële overzichten, de waarmerking van staten ten behoeve van de toezichthouder zoals bedoeld in de Pensioenwet (artikel 147, lid 5) en de Wet op het financieel toezicht (artikel 3:72, lid 7), de verstrekking van assurance met betrekking tot het directieverslag, het verslag corporate governance, het verslag risicomanagement en het verslag maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de werkzaamheden waarvoor nu al reeds opdracht is gegeven, -dus voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet en er een contractuele verplichting bestaat voor de accountantsorganisatie-, wordt geregeld dat bestaande opdrachten kunnen worden uitgevoerd tot 2 jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep.

* Een amendement van Van Vliet (33025, nr 19) regelt tenslotte dat OOB's verplicht worden iedere acht jaar te rouleren van accountantskantoor. Daarna moet er een afkoelingsperiode van twee jaar zijn, voordat hetzelfde accountantskantoor weer de wettelijke jaarrekeningcontrole mag doen. Deze bepaling wordt beoogd later in werking te treden dan de overige onderdelen van de wet, naar verwachting op 1 januari 2012. Hierdoor wordt een periode van overgang gecreëerd.

Vervolgens werd het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. SRA heeft zich met name ingezet om de positie van de professional en de accountantskantoren werkzaam in het mkb zo goed mogelijk te borgen.

SRA feliciteert tot slot NIVRA en NOvAA, nu de fusie tot NBA met de nieuwe Wet op het accountantsberoep een feit is.

 

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren