Thuis in uw branche

Lichte toename omzet bij SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 4-10-2011

Ondanks de recessie weten de SRA-kantoren hun netto-omzet ten opzichte van 2009 gemiddeld licht te verbeteren, zo blijkt uit SRA-benchmarkonderzoek over 2010. De netto-omzet van de deelnemende kantoren aan het onderzoek laat een gemiddelde stijging van 1 à 2% zien. De omzet in euro’s uit controleopdrachten steeg gemiddeld met 2% terwijl de omzet in euro's uit Fiscale advisering en 'Overige advisering' (door anderen dan fiscalisten en accountants), gemiddeld steeg met respectievlijk 9% en 5% .

De omzet uit samenstel- & beoordelingswerkzaamheden daalde gemiddeld met 2%. De omzet uit administratieve dienstverlening steeg alleen bij de grote kantoren (meer dan 150 fte) met 4%. De gemiddelde omzetcijfers worden bevestigd in het beeld van de declarabele uren: het aantal declarabele uren van de assistent-accountant nam af terwijl dat aantal van de fiscale vennoot en belastingadviseur met gemiddeld 5% toenam. De uurtarieven namen zowel in de accountants- als de fiscale praktijk gemiddeld genomen toe met 2% ten opzichte van 2009.

Aan de kostenkant laat de benchmark met name een stijging zien in huisvestingskosten (huurlasten) en afschrijvingskosten (goodwill en automatisering). De financiële lasten van de grote kantoren (meer dan 150 fte) namen fors toe, bij de kleinere kantoren daalden de lasten. De kosten voor werving & selectie zijn ten opzichte van 2009 zeer sterk gedaald (-40%), veroorzaakt door de ruime arbeidsmarkt en kostenbesparingen bij de kantoren. 

Meer kansen dan bedreigingen


Evenals voorgaande jaren zien de deelnemende SRA-kantoren beduidend meer kansen dan bedreigingen. Voor het lopende boekjaar verwacht circa 25% van de deelnemers een stijging van de omzet met 5% of meer. Als belangrijkste redenen hiervoor worden uitbreiding van het klantenbestand en advieswerkzaamheden genoemd. Bijna 10% van de kantoren (in 2010 was dat nog 12%) verwacht een daling van het resultaat, onder meer vanwege een afname van het aantal klanten. De overige deelnemende kantoren (rond de 70%) verwachten globaal op hetzelfde resultaat uit te komen.

Voor de langere termijn zien de geënquêteerden kansen in uitbreiding van advieswerk en controlepraktijk en verbetering dan wel meer efficiency bij interne processen. Met name de grote kantoren (meer dan 150 fte) zien kansen in de toename van online dienstverlening. Bedreigingen voor de langere termijn zien de SRA-kantoren in de gevolgen van de economische recessie, toenemende kosten door administratieve lasten, klantenverlies door prijsconcurrentie en tekort aan ervaren personeel.

Persoonlijk en strategisch advies

In een reactie op de resultaten, zegt ook SRA-voorzitter Paul Dinkgreve juist kansen voor de SRA-kantoren te zien. "Wanneer we ons als beroepsgroep positief en pro-actief opstellen, kunnen we zoveel voor  mkb-ondernemers en hun stakeholders betekenen. We moeten ons daarbij wel realiseren dat de behoefte van de mkb-ondernemer niet alleen om 'achteraf verantwoorden' vraagt. Ondernemers moeten beleid maken, en dat kan niet alleen op de feiten uit het verleden."

"Die klantbehoefte aan strategisch advies moeten en kunnen we als SRA-kantoor invullen met persoonlijk advies, ondersteund door analyseproducten en tools als benchmark en rating. Die producten geven accurate en actuele informatie over het bedrijf waarmee ondernemers verder kunnen. En die hebben we bij en door middel van SRA in huis. Wanneer we de klantbehoefte aan strategisch advies centraal zetten en onze zorgstraat efficiënter organiseren, praten we over een ander en meer beheersbaar verdienmodel. Ik ben er van overtuigd dat de SRA-kantoren vanwege hun continue investering in kwaliteit vanuit het SRA-keurmerk, voldoende onderscheidend vermogen en commerciële slagkracht kunnen creëren zodat hun marktpositie gewaarborgd blijft."

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren