Thuis in uw branche

Algemene uitgangspunten Review

Tijdens een review wordt uw kantoor getoetst op de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De SRA-reviewers onderzoeken of uw kantoor voldoet aan de in de wet gestelde eisen, met inachtneming van de voorwaarden uit de NBA-accreditatie en het BFT-toezichtarrangement.

 • De reviewcommissie toetst periodiek of de (potentiële) SRA-leden werken conform de in Nederland geldende regelgeving en overige van overheidswege en door bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels.
 • De reviewcommissie toetst of SRA-leden voldoen aan de kwaliteitseisen die door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld.
 • De vereniging SRA bewaakt het kwaliteitsniveau van de leden o.a. door het stimuleren en toetsen van het kwaliteitsbeheersingssysteem en het kwaliteitsbeleid van het kantoor.
 • Het SRA-keurmerk ziet toe op de volledige dienstverlening van de SRA-leden, dus ook het fiscale domein middels fiscale reviews.
 • In het reviewreglement van de reviewcommissie zijn de taken en verantwoordelijkheden van de commissie vastgelegd.

Waar wordt uw kantoor concreet op getoetst? 

 • de opzet van het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing;
 • de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in het algemeen;
 • de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor wat betreft de dossiers;
 • De compliance met betrekking tot geldende wettelijke bepalingen en overige van overheidswege en door de bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels zoals:
  - Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
  - Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)
  - Verordening accountantsorganisaties (VAO)
  - Maatregelen opgenomen in het Rapport ‘In het publiek belang: het kan echt beter!’ van oktober 2015
  - Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)
  - Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
  - Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), aangesloten op de Clarified ISA’s, zoals gepubliceerd door de IAASB
  - Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)
  - Nadere voorschriften permanente educatie
  - Nadere voorschriften Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)
  - Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

Het kwaliteitsstelsel wordt beoordeeld in zijn totaliteit, de controlepraktijk wordt hierin in zijn geheel meegenomen. Bij een toetsing wordt het kantoor getoetst op de werking van het stelsel door onder meer een toetsing van één of meer dossiers uit de NBA-domeinen.

Eerder toetsen

Als daar aanleiding toe bestaat, kunnen we vanuit kwaliteitsoogpunt eerder overgaan tot toetsing. Zo’n aanleiding kan zich bijvoorbeeld voordoen op basis van risicoanalyses, met als input onder meer de monitoringvragenlijst NBA en AFM, die kantoren op basis van self-assessment invullen. Daarnaast kunt u denken aan signalen uit de markt, vanuit het informatieconvenant met de AFM, klachten en incidenten (fraudesignalen) of civiele, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures, fusies, overnames en afsplitsingen.

Algemene geheimhoudingsverklaring

Voor alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de review, ondertekenen de toetsers een algemene geheimhoudingsverklaring voor informatie verkregen in het kader van de reviewwerkzaamheden.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60