Thuis in uw branche

Horizontaal toezicht en SRA-kwaliteit als oplossing Wet DBA voor Zzp-ers?

  • Publicatiedatum: 30-6-2017

Zzp-ers en opdrachtgevers hebben weinig vertrouwen in wetgeving en vooral in de controle achteraf door de Belastingdienst. Ze zijn angstig om opdrachten te verstrekken of aan te gaan. Twijfel bestaat over de vraag of de opdrachtnemer als ZZP-er/ondernemer op moet/kan treden dan wel dat de opdrachtgever als inhoudingsplichtige zal moeten optreden.

SRA heeft de afgelopen periode met verschillende personen in verschillende samenstellingen en gremia nagedacht over de vraag of het mogelijk is om de ZZP-problematiek binnen de Wet DBA op te lossen. Grootste probleem daarbij is dat er geen of weinig vertrouwen is.

Werken aan vertrouwen in de markt 

Een oplossing die wellicht het vertrouwen in de markt gaat/kan herstellen is dat de vraagstelling bij een kwalitatief goed SRA-kantoor binnen horizontaal toezicht wordt neergelegd. Het zou daarbij zo moeten zijn dat als de Belastingdienst op een later moment, bijvoorbeeld bij een controle, een ander standpunt inneemt dat dit pas van toepassing kan zijn vanaf dat beoordelingsmoment. Kortom, geen terugwerkende kracht en correcties.

Om dat te bereiken zal het SRA-kantoor wel inzichtelijk moeten maken hoe de beoordeling van de zzp-er is uitgevoerd en op basis waarvan. Daarbij zou een registratiepakket zoals DBA Tenderplace CRM een rol kunnen spelen. De rapportage uit dat pakket kan dienen als vertrekpunt voor de advisering. In overleg met de Belastingdienst zouden afspraken gemaakt kunnen worden hoe de advisering tot stand komt en wat men daarbij vastlegt. Zo ontstaat meer zekerheid in de hele keten.

SRA is in gesprek met de Belastingdienst om deze mogelijke oplossing uit te werken en verder te versterken. Naar onze mening kan werken binnen Horizontaal toezicht het voor opdrachtnemers en - gevers mogelijk maken om een - alhoewel voor een beperkte tijd -  behoorlijk grote mate van zekerheid te verkrijgen. Dit leidt tot meer vertrouwen in de markt en dus weer tot het verstrekken van opdrachten.

Meer informatie