Thuis in uw branche

Horizontaal toezicht in versnelling

  • Publicatiedatum: 27-11-2019

Het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst dat op 20 november 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, gaat op hoofdlijnen in op de verbeteringen van HT via de fiscaal dienstverleners (FD). Voor onder andere het differentiëren van toezicht op basis van verrichte werkzaamheden door de FD, heeft SRA zich enorm ingezet. Het kwaliteitskeurmerk van de SRA-kantoren gaat mede de mate van toezicht bepalen.

"In 2020 voeren we een aantal veranderingen door in de aanpak van horizontaal toezicht (HT). Dit gebeurt naar aanleiding van de uitkomsten uit het project doorontwikkeling HT. Binnen de individuele convenanten onderscheiden we in het vervolg drie categorieën grote ondernemingen. De wijzigingen binnen de individuele convenanten kunnen grofweg worden onderscheiden naar deze drie groepen.

De eerste groep omvat de circa honderd grootste en meest complexe ondernemingen, waarbij het huidige convenant komt te vervallen en het horizontaal toezicht via een individueel toezichtplan zal worden vormgegeven. De tweede omvat de groep grote ondernemingen die qua omvang voldoen aan de criteria van artikel 397, lid 1, Boek 2 BW, waarvoor een gemoderniseerd en aangescherpt convenant gaat gelden met een beperkte looptijd van drie jaar. De derde groep bestaat uit grote ondernemingen die niet voldoen aan de eisen van artikel 397, lid 1, Boek 2 BW, waarbij in het vervolg het horizontaal toezicht voor nieuwe deelnemers alleen nog via de fiscaal dienstverlener zal worden vormgegeven. Voor de huidige ondernemingen met een individueel convenant zal nog bepaald worden, of en zo ja, op welke wijze zij over kunnen naar een fiscaal dienstverleners convenant.

De verbeteringen van het horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverleners zien op hoofdlijnen op een beperking van de looptijd van het convenant naar vijf jaar, verbeteringen in het proces van vooroverleg en het differentiëren van het toezicht aan de hand van de verrichte werkzaamheden door de fiscaal dienstverleners.

Voor de uitwerking van de wijzigingen zoekt SRA samenwerking met belanghebbenden. Ook worden maatregelen doorgevoerd die de eenduidigheid – en daarmee de kwaliteit - van het horizontaal toezicht verder bevorderen. Voorstellen hiervoor bespreken we met de belanghebbenden."

Meer informatie