Thuis in uw branche

Ontwikkelingen Wta-domein

  • Publicatiedatum: 9-5-2022

Eind maart vond in de Tweede Kamer een debat met minister Kaag van Financiën plaats. Thema: de toekomst van de accountancysector, meer specifiek het wettelijke controledomein. 

Voorafgaand aan het debat leverde SRA input aan de vaste commissie voor Financiën. Daarnaast had SRA diverse gesprekken met Tweede Kamerleden. Centraal stonden daarbij de effecten van de enorme stapeling van maatregelen, en de impact die dat heeft op alle kantoren én ondernemingen in het controleplichtige mkb. Onze zorgen betreffen:

  • De enorme regeldruk die ontstaat met het pakket, beïnvloedt de afvinkcultuur en werkdruk en daarmee de aantrekkelijkheid en imago van het werken in het wettelijke controledomein. Dit heeft effect op de capaciteit in het wettelijke controledomein. Naar verwachting zal de huidige trend zich doorzetten dat professionals gaan afhaken en het beroep verlaten. De kwaliteit in de sector wordt hiermee per saldo negatief beïnvloed.
  • De stijgende lasten hebben effecten op een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering van vergunninghouders en beïnvloeden de keuzes om in het wettelijke controledomein te blijven werken. Naar verwachting zal daarom de daling van het aantal accountantsorganisaties (van 450 naar inmiddels 255) worden voortgezet. Minder handen zullen hetzelfde aantal - rond 20.000 - opdrachten in het niet-OOB-segment moeten uitvoeren. Controleplichtige mkb-ondernemingen kunnen op termijn veel moeilijker een accountant vinden. Dit komt de kwaliteit niet ten goede.
  • Controleplichtige ondernemingen zullen meer voor hun controle moeten gaan betalen: de kosten per wettelijke controle zullen gemiddeld met 7000 euro stijgen. Onderzoek wijst uit dat controleplichtige ondernemingen niet op (alle) maatregelen en/of de impact ervan zitten te wachten.
  • Een mkb-toets is noodzakelijk, op het maatregelenpakket als geheel en op iedere maatregel afzonderlijk. Op proportionaliteit en doelmatigheid.

Impact lobby

Onze inbreng had duidelijk effect op de vragen die aan minister Kaag werden gesteld. Kamerleden zoomden in op het controleplichtige mkb, de mkb-toets, regeldruk en kosten, schaal en complexiteit, en behapbaarheid c.q. coulance voor het mkb. De minister heeft in dat kader onder meer toegezegd om met vertegenwoordigers vanuit het mkb te (gaan) praten. Daarnaast zegde zij toe om de gevolgen voor het mkb – met name ook in het kader van de AQI’s - te bespreken, te monitoren en dit naar de Kamer terug te koppelen.

Verdere inzet SRA

Naast de voortgaande gesprekken over dit thema met onder meer de NBA, AFM en de kwartiermakers, zetten we volop in op de toezeggingen van de minister. Inmiddels staat een werkbezoek van de dossierhouders op het ministerie van financiën gepland in het zomerreces. Tijdens dat bezoek laten we hen ervaren waar SRA-kantoren tegenaan (gaan) lopen in hun dagelijkse praktijk op het Wta-domein. De dossierhouders gaan daarbij in gesprek over de actuele thema’s en met collega’s van diverse SRA-kantoren. Zij zijn degenen die de minister adviseren.

Ook willen we vanzelfsprekend met de minister zelf spreken, en daartoe hebben we verzoek gedaan. Daarnaast voeren we gesprekken met MKB Nederland, ONL en andere brancheorganisaties om de gevolgen van de kabinetsmaatregelen en het thema regeldruk in ondernemersland gezamenlijk nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van het kabinet en de Kamers.

Vervolgtraject wetsvoorstel

Het wetsvoorstel toekomst accountancysector is inmiddels op basis van de consultatie op enkele punten aangepast. Dit voorstel wordt via de Ministerraad naar verwachting voor het zomerreces naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State neemt doorgaans drie maanden voor een advies. Daarna zal het wetsvoorstel met een eventueel nader rapport van de minister naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Trajecten in de Tweede Kamer (en daarna Eerste Kamer) variëren in lengte. Een voorzichtige inschatting is dat het wetsvoorstel (eventueel nog in gewijzigde vorm) op 1 januari 2024 in werking treedt.