Thuis in uw branche

SRA reageert op consultatie ESRS-standaarden CSRD

  • Publicatiedatum: 4-8-2022
Duurzaam ondernemen

SRA heeft gereageerd op het concept EU Sustainability Reporting Standards (ESRS-standaarden). De ESRS-standaarden geven invulling aan de CSRD. Dit raamwerk is opgesteld door de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Board), namens de Europese Commissie.

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en is een Europese duurzaamheidsrapportageplicht voor grote bedrijven. De grote bedrijven moeten rapporteren over hun ESG-prestaties (environmental, social and governance) in lijn met een raamwerk, de ESRS-standaarden. Het mogelijke en door ons reeds gesignaleerde gevolg is dat de grote bedrijven de informatie die zij openbaar moeten maken, gaan ophalen bij hun toeleveranciers in het mkb. Dit kan zorgen voor een administratieve lastenverzwaring bij het mkb. Daarnaast zal de invoering van de duurzaamheidsrapportageplicht CSRD voor de bedrijven waarvoor deze wetgeving gaat gelden, een complexe en tijdrovende transitie worden als de standaarden blijven zoals ze nu zijn.

Voortrekkersrol

SRA is groot voorstander van een verdere verduurzaming van het bedrijfsleven en ziet daar voor het mkb een grote kans om een voortrekkersrol in te spelen. Wetgeving zal daar een versnellende rol in moeten spelen. De CSRD en het bijbehorende ESRS-raamwerk heeft deze potentie, maar zal naar onze mening aangescherpt moeten worden op enkele punten.

Welke aanpassingen stelt SRA voor?

  • De huidige concept-ESRS-standaarden zijn zeer gedetailleerd en complex voor bedrijven die voor het eerst aan deze wetgeving moeten voldoen. Een gefaseerde implementatie van de vereiste onderdelen kan helpen in een succesvolle transitie naar deze transparantievereiste.
  • De terminologie die gebruikt wordt in de standaarden bevat oneindige bewoordingen zoals ‘elke’ en ‘alle’. Dit maakt de standaarden lastig om te interpreteren en uit te voeren voor zowel de opsteller, de toetser als voor de gebruiker van de informatie. Dit zal in de nieuwe versie moeten worden aangepast.
  • De standaarden eisen van grote bedrijven om ook naar hun waardeketen te kijken. Dit betekent dat deze bedrijven in sommige gevallen op gedetailleerd niveau informatie uit de waardeketen moeten halen. Dit zorgt ervoor dat de administratieve lastendruk van de ESRS voor een deel wordt neergelegd bij het mkb. Dit is exact tegen de wens van de Europese Commissie in en zal daardoor herzien moeten worden. Het vereisen van minder gedetailleerde informatie uit de waardeketen kan een oplossing zijn, maar dit is in strijd met het gedachtegoed van de CSRD. De EFRAG zal het effect op het mkb nogmaals moeten evalueren om ongewenste effecten te voorkomen. 

Lees onze volledige consultatiereactie (Engels)