Thuis in uw branche

Update NBA Consultatie Regelgevend proces

  • Publicatiedatum: 21-6-2022

De NBA werkt aan versterking van het regelgevend proces. Doel is meer betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders, een onafhankelijker positie van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) en meer transparantie. 

Het ACB stelt de beroepsregelgeving vast. Het voorstel gaat onder meer uit van de installatie van een belanghebbendenorgaan met belangrijke bevoegdheden (BOB). Hiermee moet de grotere betrokkenheid van stakeholders worden geregeld. Om te waarborgen dat het BOB daadwerkelijk significante invloed kan uitoefenen op de beroepsreglementering is het proces van advisering met waarborgen omgeven, vergelijkbaar met het adviesrecht van ondernemingsraden.

Meer transparantie

Al tijdens de strategische verkenning heeft SRA kenbaar gemaakt meer transparantie te willen in het proces van regelgeving. Nadat belanghebbenden hebben gereageerd hebben op een voorstel dat de NBA ter consultatie heeft voorgelegd, ontstaat een black box. Het ACB zou haar afwegingen en keuzes, bijvoorbeeld in een Memorie van toelichting, openbaar moeten maken richting eindproduct.

SRA heeft inmiddels ook gereageerd op de schriftelijke consultatie. Daarin vraagt de NBA zich onder meer af of er in de nieuwe voorstellen voldoende rekening is gehouden met de belangen van mkb-accountants en kleine kantoren. Onze observatie is dat de gemiddelde mkb-kantoren niet over de resources en de individuele kennis beschikken om de ingewikkeldheid van de regelgeving te doorgronden. De mkb-leden in het ACB krijgen daardoor onvoldoende voeding en input vanuit de dagelijkse praktijk. 

MKB-toets

SRA stelt voor om die input te organiseren en proactief te activeren vanuit het ACB zodat de belangen op alle domeinen goed worden behartigd. SRA vertegenwoordigt een groot deel van de professionals werkzaam in (alle domeinen van) de mkb-praktijk en kan indien gewenst daarbij een rol spelen. SRA is ook voorstander van een mkb-toets waarbij gekeken wordt naar de proportionaliteit van de voorgestelde regelgeving en de praktische uitvoerbaarheid in de mkb-praktijk.

10 punten

Naast een algemene beschouwing op de probleemstelling (welke issue lossen we nu op?) én op de procesvolgorde rond deze consultatie, geeft SRA haar zienswijze op de voorstellen weer in 10 inhoudelijke punten.

Lees de volledige reactie van SRA