Thuis in uw branche

Taken praktijkbegeleider

Als praktijkbegeleider vervult u een aantal verschillende rollen. Deze worden hier kort beschreven.

Trajectbewaker

U fungeert ook als trajectbewaker. U spreekt de trainee eropaan als een rapportage niet op tijd gereed is en bekijkt - wanneer er knelpunten zijn - welke rol u kunt spelen bij het verhelpen van die knelpunten.

U ziet erop toe dat de trainee zich zodanig ontwikkelt dat hij/zij uiteindelijk voldoet aan de eindtermen. U beoordeelt vervolgens of de trainee in de loop van het derde praktijkopleidingsjaar minimaal het niveau van startbekwame accountant zal bereiken.

Coach

U heeft een belangrijke rol in de coaching en ontwikkeling van de trainee. U beschikt dan ook over voldoende tijd en deskundigheid om de trainee goed te begeleiden. U fungeert als klankbord bij de door de trainee op te stellen rapportages, u denkt mee over de te behandelen onderwerpen en bespreekt regelmatig de vorderingen.
Voor een succesvolle coaching is het van belang dat de trainee de juiste feedback krijgt en de juiste vragen stelt.

Vakinhoudelijk begeleider

U bent ook de vakinhoudelijk begeleider. Als een praktijkbegeleider zich onvoldoende voelt toegerust op een bepaald onderdeel van de praktijkopleiding, zult u moeten vertrouwen op bevindingen van anderen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u niet de directe begeleider van de trainee voor een bepaalde opdracht bent geweest. In dat geval laat de trainee dat in de rapportage blijken, hoe heeft de begeleiding plaatsgevonden?

Beoordelaar

U bent tevens beoordelaar omdat u de rapportages van de trainee van een oordeel voorziet, mede op basis van dossierreview. U geeft in uw beoordeling een onderbouwd oordeel over werkzaamheden die de trainee heeft uitgevoerd en over de ontwikkeling van de trainee in het licht van de fase van de opleiding, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Regelmatig evalueert u met uw trainee de afspraken die zijn vastgelegd in de planning.

Overzicht rolbeschrijving praktijkbegeleider

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60