Thuis in uw branche

Oproep: Verzoeken om hardheidsclausule

  • Publicatiedatum: 14-5-2013

Wettelijke regelingen roepen soms onbedoelde gevolgen op. Ook bestaat de mogelijkheid dat een wettelijke regeling in bepaalde specifieke omstandigheden onredelijk uitwerkt. Afwijkingen van de wet- en regelgeving zijn in principe niet mogelijk.

Toch biedt de fiscale wetgeving de mogelijkheid tot afwijkingen. Belastingplichtigen kunnen daartoe een verzoek doen op basis van de zogenoemde hardheidsclausule. Vanuit de Fiscale Commissie is de vraag naar voren gekomen om individuele gevallen waarin de hardheidsclausule is toegestaan voor de leden inzichtelijk te maken.

De hardheidsclausule is opgenomen in artikel 63 AWR. Op basis van de clausule is de Minister van Financiën bevoegd om tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, die zich eventueel bij de toepassing van de Belastingwet voordoen. De woorden "van overwegende aard"  hebben ten doel een beperking aan te leggen aan de gevallen, waarin de hardheidsclausule toepassing zal vinden: dit blijft beperkt tot ernstige onbillijkheden. Daarnaast blijft toepassing beperkt tot door de wetgever niet voorziene of niet bedoelde gevolgen. Als de wetgever een bepaald gevolg van een wettelijke regeling heeft voorzien en daar bewust geen uitzondering voor heeft willen treffen, kan geen beroep op de hardheidsclausule worden gedaan.

Begunstigen

Begunstigend beleid dat wordt geformuleerd na beroep op de hardheidsclausule, wordt gepubliceerd in besluiten als dit een groep van belastingplichtigen betreft. Daarmee kan eenieder een beroep doen op dat begunstigende beleid. In sommige gevallen is echter sprake van individuele situaties die slechts een enkeling raken. Als in die individuele gevallen een beroep op de hardheidsclausule wordt gedaan, vindt geen publicatie plaats. De Minister is van mening dat het hier gaat om ad hoc-beslissingen waarbij de beoordeling van een aantal factoren van zeer individuele aard een voorname rol speelt. Publicatie van dergelijke op een individu gerichte beslissing zou makkelijk aanleiding kunnen geven tot het wekken van ongefundeerde verwachtingen. Om dat te voorkomen, zouden de bijzondere omstandigheden van ieder geval tot in de details weergegeven moeten worden. Ook zouden alle beschikkingen voor publicatie moeten worden geanonimiseerd.

Oproep!

De Fiscale Commissie roept u op om individuele gevallen waarin de hardheidsclausule is toegestaan, te delen met alle SRA-leden, evenals de wettelijke regelingen die in de praktijk aanleiding geven tot problemen. Uiteraard betreft het slechts die individuele verzoeken die mogelijkerwijs voor andere leden van belang zouden kunnen zijn. Uit privacyoverwegingen ontvangen wij graag slechts geanonimiseerde gevallen. Op basis van uw input zal Bureau Vaktechniek een bundeling maken van de diverse situaties. Bij voorbaat dank!

U kunt uw input sturen naar vaktechniek@sra.nl onder vermelding van hardheidsclausule.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren