Thuis in uw branche

SRA-inbreng naar Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding

  • Publicatiedatum: 24-5-2023
Opleiding

Naar aanleiding van hun uitvraag heeft SRA de leden van de Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding, Edith Hooge en Leen Paape, deze week elf aanbevelingen gestuurd. SRA pleit er onder meer voor om het mkb-perspectief als uitgangspunt en basis voor beroepsprofiel en opleiding te nemen, aan te sluiten bij de toekomstige behoeften in markt en maatschappij, en om te kiezen voor één beroepstitel.

De onderbouwde SRA-visie is gestoeld op de langdurige betrokkenheid en het belang van onze vereniging bij dit thema, vanwege de toegevoegde waarde die toekomstbestendige professionals hebben op de toekomstbestendige dienstverlening die kantoren kunnen bieden aan entiteiten, stakeholders en het maatschappelijk verkeer.

Kern van beroep centraal

De kern van het accountantsberoep is het waarborgen van de kwaliteit van (niet-)financiële informatie over alle typen ondernemingen, organisaties en instellingen. Accountants dragen bij aan vertrouwen in de economie. Niet alleen de (wettelijke) controle van jaarrekeningen is hierbij relevant. Ook de andere bijdragen die zij leveren aan de schakels van de (financiële) verantwoordingsketen zijn belangrijk in het economische verkeer.

Uitgaande van de kern van het accountantsberoep, vindt SRA het van belang om bij de definiëring van de randvoorwaarden van profiel en opleiding, zowel in theorie als praktijk aan te sluiten bij het economisch verkeer, markt en maatschappij.

Mkb als uitgangspunt

Aangezien mkb-ondernemingen verantwoordelijk zijn voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde van de BV Nederland en voor 70% van de werkgelegenheid zorgen, zal de kern van profiel en de basis van de opleiding ‘het mkb’ als uitgangspunt moeten hebben. Daarin heeft nadrukkelijk ook de certificerende bevoegdheid een plaats. Zeker als wordt uitgegaan van de drie kernspecialisaties van elke accountant zijnde audit & assurance, ICAIS en externe verslaggeving.

Omdat bovendien een wezenlijk deel van het beroepsprofiel en de opleiding een plaats heeft en krijgt, en tot uiting komt bij de werkzaamheden die de startbekwame accountant uitoefent binnen de kaders en organisatie van kantoren, vindt SRA het van belang om ook vanuit dat perspectief input te leveren.

Aanleiding en opdracht Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding

Begin april van dit jaar heeft het Ministerie van Financiën op gezamenlijk verzoek van de Kwartiermakers Toekomst Accountancy en de NBA de Expertgroep benoemd met als opdracht om in september 2023 te komen tot een advies over de volgende belangrijke en onderling samenhangende onderwerpen:

  • Herijking van het beroepsprofiel (of profielen) van de accountant;
  • De wijze waarop (de governance van) de opleiding is ingericht, zowel theoretisch als praktisch, van startbekwaam tot vakbekwaam.

In hun vierde en vijfde voortgangsrapportages adviseren de Kwartiermakers Toekomst Accountancy de minister van Financiën een grondige herijking van het beroepsprofiel van accountants en van (het stelsel van) de accountantsopleiding. Als redenen noemen zij onder meer: de opleiding zit overvol, de stringente toepassing van eindtermen staat innovatie in de weg en de omgeving waarin de accountant werkt verandert snel.

Ook het NBA-bestuur heeft in het Jaarplan 2023 en tijdens de ALV in december 2022 aangegeven dat er voor de opleiding sprake is van de noodzaak tot 'een fundamentele heroriëntatie' die moet leiden tot een aangepast beroepsprofiel en aanpassingen in het onderwijs.