Thuis in uw branche

SRA-visie op Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

  • Publicatiedatum: 23-3-2015

SRA heeft met de notitie 'Vertrouwen in onderling zakendoen' haar standpunt op de wettelijke controleplicht ondernemingen gedeeld met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. De notitie is gestuurd als inbreng voor het wetsvoorstel Uitvoeringswet Richtlijn jaarrekeningen (dossier 34176).

Samenvatting van de notitie

Gezien de toenemende vraag om transparantie en risicobeheersing in het maatschappelijke verkeer en de vraag naar zekerheid in de markt (in andere vormen) ook toeneemt, vindt SRA het van belang om een gefundeerde, goed onderbouwde langetermijnvisie op 'Vertrouwen in onderling zakendoen' te ontwikkelen. In dit tijdsgewricht van controle, toezicht en transparantie vinden wij het een achterhaalde actie om risicobeheersing en daarmee betrouwbaarheid in het maatschappelijke verkeer te verminderen.
 
In de notitie 'Vertrouwen in onderling zakendoen' schetsen we de achtergrond en de effecten die een eventuele verhoging van de wettelijke controlegrenzen met zich meebrengen. SRA denkt dat het gebruiken van betrouwbaarheid een beter effect heeft op economische groei dan het beperken van diezelfde betrouwbaarheid. Van belang is tegelijkertijd om mee te bewegen met huidige en toekomstige wensen over betrouwbaarheid, risicobeheersing en verantwoordingen binnen het maatschappelijke verkeer. Dit roept onder meer de vraag op of de huidige verantwoordingen nog voldoen, aansluiten bij de wensen van de stakeholders en of de criteria die eraan ten grondslag liggen nog van deze tijd zijn.
 
Alvorens zonder meer de wettelijke controlegrenzen aan te passen, vindt SRA onderzoek naar de criteria (bijvoorbeeld naar kwalitatieve criteria op het terrein van risico’s en maatschappelijke relevantie) en de uitvraag in het mkb (zoals ook bepleit in het rapport In het publiek belang voor de accountancysector zelf), én onderzoek naar de behoeften van assurance bij de stakeholders bezien vanuit verschillende risicoperspectieven, van uiterst belang. Deze onderzoeken komen de overall doelstellingen van het verbeteren van kwaliteit en benodigde marktwerking in de hele keten ten goede.


Download gehele notitie


Wetsvoorstel uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Dit voorstel strekt tot uitvoering van richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen. De richtlijn jaarrekening wijzigt o.a. de grensbedragen voor kleine, middelgrote en grote rechtspersonen (artikel 2:396 BW). De drempelwaarden van het balanstotaal en de netto-omzet voor kleine rechtspersonen worden bovendien verhoogd tot 6 miljoen euro en 12 miljoen euro. Hierdoor gelden voor meer rechtspersonen de vrijstellingen voor kleine rechtspersonen.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren