Thuis in uw branche

Werkdruk bespreekbaar maken met de SRA-Cultuurscan

Uitbreiding scan in samenspraak met Inspectie SZW

  • Publicatiedatum: 12-12-2019

U wilt de werkdruk van uw medewerkers in kaart hebben en ook bespreekbaar maken. Om die reden is de SRA-Cultuurscan, in samenspraak met de Inspectie SZW, uitgebreid. Belangrijk, in een tijd waarin kwaliteit vooropstaat en het vinden en houden van goed gekwalificeerd personeel de grote uitdaging is.

OverlegWerkdruk en hoe hiermee om te gaan, heeft de aandacht in onze branche. Want werken in een prettige omgeving zorgt voor werkplezier. Het is daarom belangrijk de knelpunten en risico’s van werkdruk te kennen om vervolgens de benodigde maatregelen te nemen. Dit moet een continu proces zijn.

In gesprek met elkaar

Wilma Hosang, strategieadviseur van SRA: “De meeste vragen van de scan hebben betrekking op een kwaliteitsgerichte cultuur, daar hoort werkdruk ook bij. Mede op advies van de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) hebben we daarom vragen over werkdruk toegevoegd. Het moet gewoon worden dat leidinggevenden en medewerkers daarover met elkaar in gesprek gaan.”

Werkdruk verkennen

Vanaf 1 januari zijn er daarom extra vragen in de SRA-Cultuurscan opgenomen, zoals ‘Heeft u te veel werk te doen?’ en ‘Heeft u te maken met veeleisende klanten?’. De aanvullende vragen van de SRA-Cultuurscan stelt u in staat de werkdruk binnen uw organisatie nader te verkennen. Wilma Hosang: “De aandacht voor werkdruk moet in de haarvaten van leidinggevenden doordringen. Vaak speelt werkdruk zich buiten het gezichtsveld van de leidinggevende af. Daarom is het belangrijk dat als er signalen zijn, er snel en adequaat wordt gehandeld.”

Beleid maken

De resultaten van de Cultuurscan kunnen vervolgens ook gebruikt worden om beleid te maken. Het gaat erom voldoende maatregelen te nemen ter voorkoming van werkstress bij (jonge) medewerkers. Kantoren die eerder al de Cultuurscan hebben afgenomen, kunnen die extra vragen over werkdruk met terugwerkende kracht toepassen.

In samenspraak met inspectie

De vragen die nu aan de Cultuurscan zijn toegevoegd, zijn in overleg met de inspectie tot stand gekomen. SRA zit regelmatig om de tafel met de inspectie om te kijken welke acties kunnen worden ondernomen om de werkdruk van SRA-kantoren in kaart te brengen en daarop beleid te maken. Dit naar aanleiding van de mededeling destijds dat de Inspectie SZW onder meer de accountancybranche gaat controleren op zogeheten psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waar werkdruk een onderdeel van is. Als werkgever moet u beleid vaststellen om werkdruk tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de inspectie maatregelen nemen.

Uitkomsten controle

Inmiddels zijn de controles van de Inspectie SZW achter de rug en zal de inspectie in januari de uitkomst bekend maken. Afhankelijk van deze uitkomst besluit de inspectie of het noodzakelijk is het aantal te controleren accountantskantoren uit te breiden. Vooralsnog zal de inspectie geen sancties uitdelen. Het is een verkennend onderzoek.

Wilt u meer weten over de extra vragen over werkdruk in de SRA-Cultuurscan?

SRA ondersteunt u bij een goed beleid om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. Beleid tegen PSA ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).