Thuis in uw branche

Doorbreek de verantwoordingsketen niet, maar versterk daar waar nodig

  • Publicatiedatum: 1-2-2012

SRA heeft deze week haar reactie op het consultatiedocument accountancy verstuurd naar het ministerie van Financiën.

Gezien de perceptie (beeldvorming) en de daaruit voortvloeiende vragen die leven in het maatschappelijke veld (beslissers, normstellers, toetsers en trias politica), is het van belang dat vanuit de professie adequate antwoorden komen op zaken als concurrentieverhoudingen binnen de financiële markt, het toezicht, systeemrisico’s bij kantoren, de onafhankelijke rol van de auditor en een goede verankering van de positie van professionals/kantoren in de verschillende marktsegmenten (financiële sector, OOB, mkb/overige).

In eerdere reacties rond dit thema heeft SRA benadrukt dat de huidige wet- en regelgeving te weinig onderscheid maakt tussen grote beursgenoteerde ondernemingen (OOB) en het mkb, waardoor met name het mkb opgezadeld wordt met onnodige lastenverzwaring. SRA juicht dan ook het onderscheid tussen regelgeving voor OOB en mkb dat gemaakt wordt in de jongste voorstellen van de Europese Commissie toe. Dit komt de kwaliteit van dienstverlening in het mkb ten goede.

Professionaliteit

De Europese Commissie, maar ook de Nederlandse overheid en het parlement, wil een hoogwaardiger, dynamische en open auditmarkt creëren om het vertrouwen in jaarrekeningen te herstellen. Dat doel, het vergroten van de kwaliteit van dienstverlening, onderschrijft SRA ten volle; dat doel hoort immers bij de professionaliteit van de dienstverlener. De vraag is nu hoe we dat doel samen kunnen bereiken. Doen we dat door meer en meer regels op te stellen, door toezicht op toezicht in te stellen?

Geen windowdressing

Of nemen we maatregelen waarmee daadwerkelijk het vertrouwen in de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountant/accountantsorganisaties verbeterd kan worden? In dit geval hebben we het over maatregelen waarmee de perceptie beïnvloed wordt, niet de werkzaamheden (sec) van de accountant/accountantsorganisatie. Voorkomen moet worden dat aan windowdressing wordt gedaan. Daarmee ondermijnen we de legitimiteit en de integriteit van het hele beroep.

Checks & balances

Zeggen waar je voor staat en doen wat je zegt, is het allerbelangrijkste uitgangspunt om het vertrouwen in het beroep te herstellen. Daarvoor is onder meer een systeem van checks en balances nodig, dat in de ogen van SRA al voldoende bestaat en goed werkt. Het is van belang om de huidige verantwoordingsketen van professional, beroepsorganisatie, AFM en (tucht)rechter niet te doorbreken, maar daar te versterken waar nodig.

Werkbaar model

In dat kader is SRA dan ook zeer verheugd over de Analyse van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie voor hervorming van de accountantsmarkt door de AFM. De AFM stelt dat indien zij het beheer en de organisatie van periodieke toezichtonderzoeken (inspecties) bij niet-OOB-accountantorganisaties moet gaan uitvoeren, dit aanzienlijke middelen vergt. Het huidige model is een werkbaar alternatief: de AFM draagt volledige (eind)verantwoordelijkheid voor het gehele toezicht terwijl SRA (en op termijn ook de NBA) op basis van een convenant de periodieke toetsingen organiseert en uitvoert.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren