Thuis in uw branche

MKB grote winnaar bij voorstellen Barnier

  • Publicatiedatum: 2-12-2011

Door wet- en regelgeving voor het OOB-segment uit de 8ste Europese richtlijn te halen en neer te leggen in Europese verordeningen blijven de verzwarende maatregelen het mkb bespaard.

Bovendien ontstaat de opening om bestaande wetgeving schaalbaar te maken voor het mkb, wat een van onze speerpunten is. Dit biedt zeker kansen voor de SRA-kantoren.

De Europese Commissie schetst het beeld dat sinds de invoering van de 8ste Europese richtlijn de beoogde marktwerking in de accountancywereld niet tot stand is gekomen. Een aantal factoren is daar volgens de Commissie debet aan: wet- en regelgeving voor OOB en niet-OOB loopt door elkaar heen, zelfregulering werkt niet en de Big 4 hebben teveel invloed. Hieronder een opsomming van de door Barnier geconstateerde problemen die ook voor het mkb van belang zijn:

  • Gefragmenteerde regelgeving op landelijk niveau leidt tot hoge administratieve lasten.
  • Cross-boarderactiviteiten worden bemoeilijkt vanwege verschil in examens, toelatingseisen en registratie voor accountantskantoren.
  • Er bestaat geen algemene standaard voor 'audit practice, independence en internal control of audit firms' in Europa.
  • Audit standards houden geen rekening met de omvang van de gecontroleerde ondernemingen, met name die in het mkb.
  • Er bestaan problemen bij toezicht in het niet-OOB-segment.

Think small

De voorstellen van Barnier beogen een verdere harmonisering van de accountantsmarkt waardoor de interne markt voor accountants beter wordt gefaciliteerd. Geconstateerd wordt dat hierbij het mkb een centrale rol speelt in de Europese economie. Verbetering van de ondernemingsomgeving en verlaging/beheersing van de administratieve lastendruk staan hierbij dan ook centraal.

SRA juicht het onderscheid tussen regelgeving voor OOB en mkb toe, evenals de mogelijkheid om controlestandaarden op nationaal niveau aan te passen om proportionaliteit en de simplified audit voor het mkb te waarborgen. Dit komt overeen met onze eerdere reactie op het Groenboek, waarbij we pleitten voor het optimaliseren van helderheid en transparantie van de normstelling waardoor naleefbaarheid en handhaving beter kunnen worden gewaarborgd. Normstelling voor het mkb-segment vindt plaats via de bestaande organen; lidstaten zijn verplicht om ISA’s te adopteren maar hebben wel de keuze om de beroepsorganisaties te vragen om guidance bij de implementatie van wetgeving.

Steunen op kwaliteit

Binnen de kaders van de 8ste Europese richtlijn, doet Barnier ook voorstellen als het gaat om het toezicht op accountants en accountantskantoren. Hij constateert dat het toezicht door heel Europa op verschillende wijzen is georganiseerd en niet altijd effectief is. De huidige richtlijn (artikel 32) heeft lidstaten de ruimte gelaten om de beroepsorganisaties verantwoordelijk te laten zijn voor onder meer inschrijving, registratie, kwaliteitscontroles en tuchtrecht. Dit systeem heeft niet gewerkt. Nederland wordt daarbij juist als positieve uitzondering genoemd.

Het amendement -dat dus op nationaal niveau moet worden ingevuld en vastgesteld-, stelt dat de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor toezicht (AFM), ook verantwoordelijk gesteld moet worden voor zaken als inschrijving en registratie (nu NBA). Daarbij wordt gesteld (en dit is nog niet nader uitgewerkt) dat de toezichthouder bepaalde taken onder strikte voorwaarden en kaders kan delegeren.

SRA vindt dat dit voorstel voorbijgaat aan de kwaliteit en effectiviteit van het Nederlandse toezichtsysteem. Daarom zullen wij in onze reactie naar Barnier een lans breken voor het effectieve systeem dat in Nederland goed functioneert. Ons inziens vergeet Barnier de lijn van onderscheid tussen het OOB en niet-OOB segment door te trekken naar het toezichtmodel. Dit levert voor het mkb in Nederland administratieve lastenverzwaring op. SRA zal in Europa en op nationaal niveau zich sterk maken om deze weeffout uit de voorstellen te halen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren