Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 11-1-2023

Schendingen

Praktijkhandreiking

In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) is geregeld wanneer sprake is van schendingen en op welke wijze een accountantsorganisatie hiermee om moet gaan. Het begrip ‘incident’ wordt noch in de Wta noch in het Bta gedefinieerd doch het Bta bevat wel aanwijzingen wat onder een incident wordt verstaan.

Daarnaast heeft de AFM in 2022 een interpretatie van het begrip incident in het kader van de Wta en het Bta gepubliceerd.

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) bevatten regelgeving ten aanzien van schendingen van het kwaliteitsbeleid of het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Het begrip 'incident' komt in de NVKS niet expliciet voor.

Eerst geven we enkele relevante onderdelen/artikelen uit de Wta, het Bta en de NVKS weer. Hierna volgt een praktische uitwerking hoe accountantspraktijken moeten omgaan met schendingen, de registratie hiervan en met maatregelen gericht op het beheersen en voorkómen van schendingen. Vervolgens wordt ingegaan op het begrip ‘incident’ en worden hiervan voorbeelden gegeven. Voor de procedurele kant bij incidenten verwijzen we naar het voorbeeld procedure incidentenregeling, dat als onderdeel 4.2. is opgenomen in deze praktijkhandreiking.