Thuis in uw branche

CEA volhardt in opgehoogde normen praktijkopleiding

SRA tegen kwaliteitsverlies en marktverstoring in het mkb-segment

  • Publicatiedatum: 13-10-2016

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) blijft bij haar besluit om de urennorm in de oriëntatie Assurance te verhogen naar 1500 uren, respectievelijk het aantal (overige) assurance-opdrachten bij de oriëntatie Accountancy-MKB te stellen op het minimale aantal van tien. CEA verklaarde gisteren het beroep dat SRA had aangetekend tegen beide besluiten niet-ontvankelijk.

CEADe Commissie is van mening dat haar besluit tot het vaststellen van de eindtermen een algemeen verbindend voorschrift is, en ziet op aanbieders van accountantsopleidingen. Volgens CEA is SRA als niet-aanbieder geen belanghebbende; de commissie heeft dan ook geen inhoudelijk commentaar op de bezwaren van SRA gegeven. Het SRA-bestuur, spreekbuis voor de kantoren die de praktijkuren juist aanbieden, is zwaar teleurgesteld in de formalistische stellingname van CEA.

Opnieuw beroep

Tegen het besluit van de Commissie Eindtermen Accountancy kan tot en met 23 november 2016 beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Eerder dit jaar stelde het SRA-bestuur reeds beroep bij het CBb in inzake deze kwestie. Gelet op het huidige standpunt van CEA, de aanhangige beroepsprocedure, en de noodzaak om kwaliteitsverlies en (arbeids)marktverstoring in het mkb-segment te voorkomen, zal het SRA-bestuur wederom beroep instellen. SRA vertrouwt erop dat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het sociaal-economische perspectief zwaar zal laten wegen in haar oordeel.

Kantoren, aanbieders van praktijkuren

SRA is bevreesd dat de verhoging van de urennormen ertoe leidt dat mkb-accountantskantoren niet meer (of in beduidend mindere mate) in staat zijn om praktijkuren gericht op assurance-werkzaamheden aan hun toekomstige medewerkers aan te bieden. Dit betekent een ernstig verlies van capabele en goedopgeleide medewerkers in het mkb-segment, met name in de niet-OOB-sector. Toekomstige medewerkers zullen voor hun praktijkopleiding dan immers moeten kiezen voor en uitstromen naar de grotere, internationaal gerichte kantoren. Dit zal uiteindelijk leiden tot ernstige verstoring van de controlemarkt omdat mkb-accountantskantoren vanwege tekort aan gekwalificeerd personeel geen assurancewerkzaamheden meer kunnen aanbieden aan hun klanten, ondernemers die voornamelijk in het mkb opereren. Binnen de vereniging SRA gaat het alleen al om 204 kantoren.

Achtergrond

In december 2015 verscheen het CEA-rapport Eindtermen Accountantsopleidingen 2016. De eindtermen hebben betrekking op de eisen waaraan de praktijkopleiding moet voldoen. De praktijkopleiding wordt aangeboden door de accountantskantoren. In het CEA-rapport van december jl. presenteerde CEA nieuwe normen:  de urennorm voor assurancewerkzaamheden in de oriëntatie Assurance zijn verhoogd van 1000 naar 1500 uur, en in de oriëntatie MKB moeten 250 uren besteed worden aan het vakgebied Audit & Assurance, waarbij de trainee betrokken moet zijn bij minimaal 10 overige assuranceopdrachten met een zekere mate van variatie in typen en complexiteit. Mochten de 250 uur niet gerealiseerd kunnen worden, dan kan de trainee kiezen voor een alternatief traject van 150 uren en begeleidingsdagen.

Proces

Nadat het CEA-rapport in december 2015 verscheen, heeft het SRA-bestuur na intern beraad en achterbanraadpleging haar bezwaren begin februari 2016 per brief bij de CEA kenbaar gemaakt. In maart jl. vond een gesprek plaats met CEA, waarin CEA toezegde onderzoek te laten doen en in gesprek te gaan met de Raad van Praktijkopleidingen. Juni jl. liet CEA het SRA-bestuur mondeling en schriftelijk weten niet ontvankelijk te zijn voor de aangedragen argumenten en bij haar besluit te blijven. In juli 2016 ging SRA zelf in gesprek met de Raad voor Praktijkopleidingen. Ondanks het feit dat de Raad voorstander is van ophoging, is zij bereid mee te willen denken en werken over aanpassingen in de MKB-variant. Op basis van alle gesprekken besluit het SRA-bestuur op 12 juli 2016 bezwaar aan te tekenen bij CEA. Op 26 juli volgde aantekening van bezwaar bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Vraagtekens

Tijdens de hoorzitting  van de CEA op 12 september jl. heeft SRA haar bezwaren verder toegelicht. Los van de effecten op de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel en de controlemarkt, stelde het SRA-bestuur tijdens de hoorzitting vraagtekens bij de bevoegdheid van CEA om naast het stellen van de norm, ook invulling aan die norm te geven. Deze bevoegdheid ligt volgens SRA bij de Raad van de Praktijkopleiding. Daarnaast gaf SRA de aanbeveling aan CEA mee om meer mkb- en praktijkgerichte vertegenwoordigers in haar stuur- en werkgroepen op te nemen zodat voldoende aansluiting blijft bestaan tussen aanbieders van de praktijkopleiding (de accountantskantoren zelf) en de commissie.