Thuis in uw branche
Dossier Box 3

Gesprek met Staatssecretaris Van Rij inzake uitvoering van het rechtsherstel box 3

  • Publicatiedatum: 29-9-2022
Algemene voorwaarden

De koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB en RB hebben in een brief aan Staatssecretaris Van Rij hun waardering en dank uitgesproken over het vele werk dat is verzet door het ministerie van Financiën om de problematiek, waar mogelijk, in goede banen te leiden.

Wij onderkennen dat de maatschappelijke context van het 'box 3-dossier' meeweegt in de gekozen oplossingsrichtingen en daar hebben wij uiteraard begrip voor. We benadrukken dat onze zorgen hieraan geenszins voorbij gaan, maar vragen ook aandacht voor de gesignaleerde toenemende administratieve druk en vraagstukken rondom rechtszekerheid en rechtsbescherming voor vele belastingplichtigen.

Daarnaast hebben we onze zorgen geuit over de verdere uitvoering van het rechtsherstel inkomstenbelasting box 3. In een gesprek met Van Rij op maandag 26 september zijn deze zorgen verder toegelicht.

Bezwaar aantekenen

Fiscaal dienstverleners zullen in voorkomende gevallen hun cliënten adviseren om voor de zekerheid voor ieder jaar afzonderlijk bezwaar aan te tekenen om hun individuele rechten zeker te stellen. Dit is bijvoorbeeld relevant voor belastingplichtigen die de afgelopen jaren geen bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing en waarbij nu een ambtshalve vermindering wordt afgewezen. Maar ook voor belastingplichtigen die bezwaar zullen gaan maken tegen de nieuwe 'forfaitaire spaarvariant' omdat hun werkelijke rendement daarvan afwijkt.

Het proces van bezwaar maken kan bij de inzet van een fiscaal dienstverlener alleen ouderwets door middel van een papieren bezwaarschrift en die door de Belastingdienst wordt gescand en verwerkt in haar systemen. Dit levert de Belastingdienst en fiscaal dienstverleners aanzienlijk veel extra werk op. Dit is naar de mening van de bovengenoemde koepelorganisaties een ongewenste situatie.

Oplossingen

De koepels stellen als oplossing onder meer voor de herintroductie van de massaal bezwaarprocedure zoals die tot 2016 heeft gegolden. Hiermee werd bereikt dat een massaal bezwaarprocedure voor iedereen gaat gelden, ongeacht of daadwerkelijk bezwaar is ingesteld door de belastingplichtige.

Ook de extra belastingrente waarmee belastingplichtigen zijn geconfronteerd als gevolg van de vertraagde afwikkeling van belastingaangiften door het rechtsherstel vergt aandacht.
In het constructieve gesprek van 26 september jongstleden heeft Staatssecretaris van Rij positief gereageerd op de suggesties en aangegeven dat die nader zullen worden onderzocht.

Het gezamenlijk overleg is een vervolg op het Beconoverleg, dat periodiek met de koepels en de Belastingdienst wordt gehouden.

Download brief koepels