Thuis in uw branche

Stand van zaken NV NOCLAR

 • Publicatiedatum: 5-7-2018

Op 12 juni jl. organiseerde de NBA een rondetafelbijeenkomst voor de respondenten op de consultaties van NOCLAR. Vanwege haar eerder geuite fundamentele bezwaren schoof ook SRA aan. Aan de hand van een presentatie gaf de NBA aan in welke richting oplossingen werden gezocht voor de aangedragen knelpunten in de consultatiecommentaren.

Het betrof de volgende punten uit de NOCLAR-consultatie:

 1. Structuur van de regelgeving. Toegelicht is, dat de Nederlandse indeling van de verschillende soorten accountants afwijkt van de internationale indeling. Van SRA-zijde is aangegeven, dat een degelijke analyse van de gevolgen van de afwijkende structuur ontbreekt. Met name is naar voren gebracht dat bij afwijkingen van wetgeving binnen de accountantsorganisatie twee - mogelijk inconsistente - sets van regelgeving gaan gelden.
 2. Acute  dreiging. Hierover zijn in de consultatie veel vragen en opmerkingen gemaakt. De NBA-vertegenwoordigers geven aan dat het moet gaan om uitzonderlijke gevallen, waarin sprake is van een grote dreiging van maatschappelijke schade. Zorgvuldig handelen, onder meer door consultatie uit te voeren is  volgens hen mogelijk. Van SRA-kant is benadrukt dat in de definitie van aanzienlijke schade ten onrechte ook de client wordt genoemd, waardoor de grens voor melding laag komt te liggen. Dit speelt overigens ook bij de andere meldingen aan bevoegde instanties.
 3. Bij de andere meldingen gaf de NBA aan dat overwogen wordt duidelijker aan te geven dat sprake is van een bedreiging van de fundamentele beginselen en dat dus het conceptueel raamwerk moet worden gevolgd. SRA gaf aan dat algemene indruk is dat de voorgestelde Nederlandse regelgeving strenger is dan de internationale standaard. Enkele aanwezigen vinden dit juist een voordeel, maar de NBA-vertegenwoordigers bepleiten met name dat de regelgeving principle-based moet blijven.
 4. Inzake de plaats van de NOCLAR-regelgeving binnen het regelgevende bouwwerk meldt de NBA dat voor aparte nadere voorschriften is gekozen omdat verwerking binnen de VGBA zou leiden tot een onevenredig omvangrijke sectie met deze regelgeving. Verwerking binnen andere nadere voorschriften leidt tot veel herhaling. De keuze voor aparte nadere voorschriften lijkt vast te staan.
 5. Vanuit de andere consultatie-commentaren is onder meer nog aandacht besteed aan de informatieverschaffing aan andere accountants, bij voorbeeld in due diligence-situaties.
  SRA heeft tijdens de bijeenkomst nog gewezen op een aantal zaken zoals:
  - het principiële punt, dat melding aan bevoegde instanties eigenlijk wettelijk geregeld zou moeten worden en niet in accountantsregelgeving;
  - de dringende wens nadere aanwijzingen te hebben inzake inhoud van een melding en proces van consultatie.

Door diverse aanwezigen wordt ervoor gepleit het momentum van de introductie van deze regelgeving te gebruiken voor duidelijke communicatie naar het publiek, ook over de beperkingen die voor de accountant hierbij spelen. NOCLAR moet niet een stok worden waarmee alleen door klagers geslagen kan worden.

Van SRA-kant is tenslotte nadrukkelijk gepleit voor een herconsultatie, omdat verwacht kan worden dat er een ingrijpende aanpassing van de voorstellen zal plaatsvinden. Herconsultatie zal worden overwogen maar is niet toegezegd.

NV NOCLAR in het kort

NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Is het nieuw? Ja en nee. De NV NOCLAR werkt uit wat als principe al in de VGBA werd genoemd. Ook nu dient u volgens de VGBA al actie te ondernemen als u een overtreding van regelgeving constateert.

De NV NOCLAR geldt voor alle accountants, maar de impact ervan hangt af van wat u doet. Zo maakt het bijvoorbeeld uit of u betrokken bent bij wettelijke controles of een samenstelopdracht of een adviesopdracht uitvoert. Als het gaat om NOCLAR in uw eigen organisatie maakt het uit of u werkzaam bent in een seniorpositie of niet.

Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant. De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij meer houvast. De Nederlandse NOCLAR-regelgeving is een doorvertaling van de in juli 2016 door IFAC vastgestelde IESBA Non-compliance with law and regulations (NOCLAR). Door het IFAC-lidmaatschap heeft de NBA zich verplicht om deze internationale standaard te implementeren in Nederland.