Thuis in uw branche

Urgentietijdlijn duurzaamheid: strategische keuzes voor toekomstbestendig ondernemen

Overzicht van woud aan klimaatregels

  • Publicatiedatum: 17-11-2022
Duurzaam ondernemen

De Urgentietijdlijn duurzaamheid is geactualiseerd, met de belangrijkste regelingen op het gebied van milieu en klimaat voor negen branches. Doe er uw voordeel mee, en help uw mkb-klant om toekomstbestendig te ondernemen.

Wat zijn de verplichtingen en plannen op het gebied van milieu en klimaat voor de mkb-ondernemer? Dat is een woud aan regelingen. SRA heeft ze voor de adviseur en de mkb-ondernemer voor negen branches op hoofdlijnen in kaart gebracht. Want om toekomstbestendig te zijn, moet de mkb-ondernemer strategische keuzes maken om kansen te grijpen en risico’s te ondervangen.

Waarom de 'Urgentietijdlijn duurzaamheid'?

De verplichtingen en plannen uit het overzicht van de Urgentietijdlijn duurzaamheid zijn grotendeels onderdeel van of vloeien voort uit het Klimaatakkoord om de Europese Unie te transformeren tot een klimaatneutrale en circulaire unie in 2050. De Europese Commissie kwam daarop vorig jaar met concrete voorstellen, ‘Fit for 55’. Die voorstellen hebben bijvoorbeeld voor de bouw- en transportsector flinke gevolgen. Daar komen we verderop in dit artikel nog op terug. Daarnaast vindt u in deze tijdlijn ook de Nederlandse milieuregels.

De druk voor de mkb-ondernemer om te verduurzamen, neemt steeds meer toe. Kijk naar de banken die verplicht moeten rapporteren over de duurzaamheid van hun beleggingsportefeuilles. Dit betekent dat banken steeds meer duurzaamheidseisen gaan stellen aan hun financieringen. Die moet de ondernemer dan wel voorhanden hebben. Kijk ook naar de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD voor grote bedrijven die de druk voor andere ondernemers om in de keten te verduurzamen, verder opvoert. Daarnaast worden consumenten en werknemers steeds kritischer.

Voorbeelden Urgentietijdlijn duurzaamheid

Kan de mkb-ondernemer toekomstbestendig blijven ondernemen met al die klimaatregelgeving die op hem af komt? Voorbeelden van verplichtingen zijn het verplichte energielabel C voor kantoren per 2023, emissievrije zones in steden en het plan dat bedrijven met meer dan 100 werknemers per 2023 ieder jaar moeten rapporteren over de CO2-uitstoot van het zakelijke en woon-werkverkeer, waarbij de uitstoot niet hoger mag zijn dan de maximumnorm. Zeker, er zijn ook veel kansen, want installateurs kennen de komende tijd gouden jaren.

Kent u de klimaatregels?

Om de adviseur te ondersteunen in zijn adviesrol, heeft SRA over de jaren 2022 tot en met 2050 de wettelijke verplichtingen en plannen – vanuit de Europese Commissie en nationaal – voor de negen branches uit Branche in Zicht in een overzichtelijke ‘Urgentietijdlijn duurzaamheid’ op een rij gezet.

Strategische thema’s bouw

Wat zijn die verplichtingen en plannen op het gebied van duurzaam ondernemen voor bijvoorbeeld de bouwbranche? In de kleuren blauw in de Urgentietijdlijn Duurzaamheid ziet u de verplichtingen voor die sector. In de kleuren groen de plannen. Een verplichting zijn bijvoorbeeld de zogeheten BENG-richtlijnen die per 1 januari 2021 gelden. BENG staat voor ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’ en houdt in dat voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen van BENG. Wat houden die eisen dan in? Bijvoorbeeld dat de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen voor utiliteitsgebouwen niet meer dan 50kWh per vierkante meter per jaar mag bedragen. Ook is een eis dat bij deze nieuwe gebouwen voor minstens 50% gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen.

Uit Fit for 55 van de Europese Commissie komt het voorstel van een apart emissiehandelssysteem voor de bouw. Wat houdt dat in? Het komt er in feite op neer dat door het nieuwe emissiehandelssysteem energie- en brandstofleveranciers emissierechten moeten overleggen voor de producten – lees uitstoot – die zij aan de bouw leveren. Deze emissierechten worden in Fit for 55 jaarlijks afgebouwd. Dit betekent dat de bouw meer gaat betalen voor de brandstof die de sector afneemt. Wat betekent dat voor bouwbedrijven?

Strategische thema’s transport

Ook de transportsector kent de nodige kansen en risico’s als het gaat om de verplichtingen en plannen rond duurzaam ondernemen. Per 2025 is afgesproken dat minstens dertig steden een emissievrije zone moeten instellen. Dit betekent dat nieuwe vrachtauto’s en bestelauto’s die een dergelijke zone willen inrijden, per 2025 volledig emissievrij moeten rijden. Vanaf 2030 moeten alle voertuigen in zero-emissiezones helemaal emissievrij rijden. Daarnaast gelden de plannen uit Fit for 55 over het nieuwe emissiehandelssysteem die hierboven staan beschreven voor de bouw, ook voor de transportsector, en ligt er het wetsvoorstel voor een vrachtwagenheffing in Nederland voor binnen- en buitenlands vrachtverkeer.

Wat kan de accountant doen?

De SRA-adviseur zal met de ondernemer de strategische vraagstukken die voortvloeien uit de klimaatregels moeten bespreken. De Urgentietijdlijn duurzaamheid helpt daarbij. Want duurzaamheidsinformatie is steeds meer sturingsinformatie voor bedrijven. Krijgt de klant nog financiering bij een bank als er niets is vastgelegd rond duurzaamheidsinformatie, zoals CO2-uitstoot? De accountant kan vervolgens de administratieve processen om die duurzaamheidsinformatie vast te leggen in gang zetten, meten en daarover vervolgens rapporteren. Het SRA-kantoor heeft daarbij ook de expertise de ondernemer te helpen met een financieringsplan, zodat hij toekomstbestendig kan blijven ondernemen.

De Urgentietijdlijn duurzaamheid bekijken