Thuis in uw branche

AFM en SRA sluiten nieuw samenwerkingsconvenant

  • Publicatiedatum: 23-12-2021
Administratie

De AFM houdt vanaf 2022 als enige partij Wta-toezicht op accountantsorganisaties met een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles. Hiermee wijzigt de situatie waarin SRA en de NBA op basis van convenanten kwaliteitstoetsingen uitvoerden in het Wta-domein.

Het kabinet besloot dit op aanbeveling van de Commissie Toekomst Accountancysector. Om invulling te geven aan de gewijzigde situatie heeft de AFM nieuwe convenanten gesloten met SRA en de NBA.

Nieuwe afspraken over informatie-uitwisseling

Voorheen werden de kwaliteitstoetsingen bij de accountantsorganisaties (met een reguliere vergunning voor het verrichten van wettelijke controles), uitgevoerd door SRA en de NBA. De samenwerking met de AFM was hiervoor geregeld in convenanten. Omdat de situatie per 1 januari 2022 verandert, zijn de afspraken in goed overleg aangepast. Ook de overgangsbepalingen voor de overheveling van het toezicht zijn hierin opgenomen. Dit draagt bij aan het goed laten verlopen van de overgang naar de nieuwe situatie.

Kwaliteitsbevordering staat centraal

De oude convenanten waren primair gericht op het verstrekken van de toetsingsuitkomsten van SRA en de NBA aan de AFM. Dit vervalt nu, omdat de AFM het toezicht zelfstandig gaat uitvoeren. Alle partijen zullen zich vanuit hun eigen rol blijven inzetten om de kwaliteit binnen de accountancysector te bevorderen. Daarbij zullen de drie organisaties elkaar ook vanaf 1 januari 2022 van informatie voorzien, met als doel om de kwaliteit binnen het wettelijke controledomein duurzaam te bevorderen.

De nieuwe convenanten zijn van kracht na publicatie in de Staatscourant.