Thuis in uw branche

SRA-Dag 2019: de highlights

Jan Zweekhorst nieuwe bestuursvoorzitter SRA, toespraak staatssecretaris Snel

  • Publicatiedatum: 13-12-2019

Donderdag 12 december vond de SRA-dag 2019 plaats. Op het ochtendprogramma stond de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het programma met als belangrijkste punt de instemming van Jan Zweekhorst als nieuwe bestuursvoorzitter van SRA. Lidewey van der Sluis sprak aansluitend over talentmanagement. Het fiscale Eindejaarsseminar startte met een toespraak van staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Vervolgens kregen Sander Schilder FM RV, belastingadviseur bij Santax en dr. Peter Essers, hoogleraar bij de Tilburg University het podium over actuele fiscale zaken.

ALV

De dag startte met de ALV. Paul Dinkgreve RA, op dat moment nog bestuursvoorzitter, heette iedereen welkom met de SRA-jaarrede 'SRA, quo vadis?'. Na het akkoord op de notulen van de ALV 2018, besprak bestuurslid Roland Ogink RA vervolgens de jaarrekening 2018-2019. Op vele fronten doet SRA het goed. Alle disciplines, Educatie, Vaktechniek, Marketing, HRM en Automatisering laten stabiele omzetcijfers zien.

Roland Ogink op de SRA-Dag 2019

In het bijzonder noemde Ogink de goede resultaten van de Simulatieopdrachten van de Praktijkopleiding MKB van SRA-Educatie. Ook stond hij stil bij de doorontwikkeling van het BiZ-platform. Roland Ogink vermelde tevens de positieve ontwikkeling van het weerstandsvermogen van SRA. De jaarrekening werd vervolgens vastgesteld door de ALV en het SRA-bestuur gedechargeerd.

Begroting

De SRA-begroting 2019-2020 en de meerjarenbegroting werden toegelicht en eveneens vastgesteld door de ALV. Ogink vermeldde apart de verhuizing van SRA op 20 december 2019 naar het nieuwe pand aan de Rijnzathe 14 in Utrecht. Speciale aandacht kreeg ook de beperkte verhoging van de kosten van de SRA-Review. Aangezien dit de eerste verhoging is sinds 2010 en deze nader werd gemotiveerd, werd dit eveneens geaccepteerd.

Controle SRA

Het accountantskantoor London en Van Holland is wederom aangesteld om volgend jaar als externe accountant de controle bij SRA uit te voeren.

Benoeming bestuur

Na het hamerstuk jaarrapportages 2018-2019 bestuur, bureau en commissies, werd overgegaan tot het onderdeel met de meeste impact: de bestuurswissel. Als eerste werd Roland Ogink herbenoemd als bestuurslid. Hij blijft de functie van vicevoorzitter vervullen. Ook Paul Dinkgreve werd wederom benoemd tot bestuurslid. Diana Clement AA RA, werd als nieuw bestuurslid aangesteld. Last but not least droeg Paul Dinkgreve de voorzittershamer over aan Jan Zweekhorst. De ALV benoemde Jan Zweekhorst met applaus. Zweekhorst sprak aansluitend kort de leden toe en bedankte Paul Dinkgreve voor zijn jarenlange inzet als voorzitter.

Jan Zweekhorst (rechts) neemt de voorzittershamer over van Paul Dinkgreve

Talentmanagement; 'We are one'

Na de ALV sprak Lidewey van der Sluis, hoogleraar bij Nyenrode University, over talentmanagement. Talentmanagement houdt in dat je zorgt dat jouw organisatie kan blijven voortbestaan, en dat je daarvoor de juiste mensen aantrekt en behoudt.

Zij benaderde dit op drie niveaus: de arbeidsrelatie (macro), de organisatie (meso) en de medewerker (micro). De arbeidsrelatie van een bedrijf maakt grote ontwikkelingen door. Van een  traditionele bedrijf met een 1.0 hiërarchisch denkbeeld naar een 3.0-denkbeeld, waar medewerkers en management naast elkaar opereren. Hierin ziet het management zichzelf ook als medewerker van de organisatie. Het uitgangspunt hierbij is: ''We are one.''

Lidewey van der Sluis op de SRA-Dag 2019

Community

De organisatie verandert daardoor in een community, waarin de interne organisatie (de kiel) de backoffice is en de externe organisatie (bovendeks) de frontoffice. ''De leiding van een bedrijf hangt als een ‘kiel’ onder de boot. Zij zorgen voor stabiliteit en balans en alles wat boven de kiel zit zorgt voor beweging en vooruitgang. Maar als deze twee niet samenwerken, er geen interactie is, bereik je niets. Het sociale kapitaal wordt dan niet benut.''

Mogelijkheden, kwaliteiten en mentaliteit

Om een medewerker optimaal te laten presteren zijn er drie zaken van belang: zijn er voldoende mogelijkheden gecreëerd om optimaal te presteren, heeft de medewerker voldoende kwaliteiten en heeft hij of zij de juiste mentaliteit. ''Om deze drie maximaal te benutten is het nodig de medewerker positief te stimuleren. Het werk, de werkomgeving en alles wat daarbij hoort, dient daarbij gezien te worden als een holocratie, één totaal geheel.''

Lees hier meer over Talentmanagement door Lidewey van der Sluis

SRA Fiscaal Eindejaarsseminar

Menno Snel sprak als eerste de volle zaal op het Fiscaal Eindejaarsseminar toe. Hij stond kort stil bij 30 jaar SRA. Vervolgens haalde hij het mkb aan als belangrijkste klant van het SRA-accountantskantoor. Hij stond daarna stil bij zaken waar de overheid verbeteringen heeft aangebracht maar waar het ook nog beter kan. Aansluitend kwam de doorontwikkeling van het HT aan bod en stond Snel stil bij de gevolgen van de Brexit. Lees het uitgebreide verslag van de presentatie van Snel.

Menno Snel op de SRA-Dag 2019

''Betrek de partner van de dga in besprekingen''

Sander Schilder ging in zijn presentatie in op het derdenbeding ODV, het wetsvoorstel excessief lenen in combinatie met het huwelijksvermogensrecht, verknochtheid en afkoop van het PEB en ODV en tot slot de vormvereisten van huwelijkse voorwaarden en nietigheid. De rode draad in de presentatie was daarbij dat de adviseurs niet of te weinig gesprekken voeren met de dga waar ook de partner van de dga bij aanwezig is.

Sander Schilder op de SRA-Dag 2019

Aan de hand van herkenbare, maar ook harde voorbeelden hield hij de zaal de spiegel voor. Een paar keer onderbrak hij zijn eigen verhaal en liet hij de toehoorders in discussie gaan met elkaar (''stoot je buurman of buurvrouw aan en vraag….''). Een belangrijke conclusie was dat binnen het huwelijksvermogensrecht veel geregeld is of lijkt, wat op termijn in strijd kan komen met fiscale regels. De fiscaal adviseur moet veel bewaken en de gaten houden. 

''Het belastingstelsel is onderhevig aan erosie''

Peter Essers vertelde dat hij na een korte onderbreking weer in de Eerste Kamer zit. Het is nu echter veel drukker dan in zijn eerdere periode. Het CDA had destijds meer dan 20 zetels, nu maar 9. Kortom, nu dus veel meer portefeuilles dan alleen fiscaal. In zijn presentatie ging hij achtereenvolgens in op beleidsmatige en politieke ontwikkelingen, de IB-ondernemer en dga en als afsluiting (inter)nationale fiscale ontwikkelingen.

Peter Essers op de SRA-Dag 2019

Volgens Essers is het belastingstelsel onderhevig aan erosie. Zo vindt hij het schokkend dat nieuwe wetsvoorstellen allerlei effecten - zoals dubbele heffing - hebben (excessief lenen), en dat men dat als een soort collateral damage ziet. Een overheid dient zich correct richting burgers te gedragen. Hij ging ook in op de toeslagenproblematiek en vergeleek dat met de WIR van vroeger. ''Een Belastingdienst is gewoon niet ingericht op uitbetalen van bedragen. Het devies is immers innen.''

Het Eindejaarsseminar werd afgesloten met een uitgebreide netwerkborrel.

Meer informatie