Thuis in uw branche

Stelt u personeel ter beschikking? Pas uw KvK-inschrijving aan!

  • Auteur: Redactie
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 6-9-2012

De gewijzigde Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is op 5 juni jl. door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is bedoeld voor de bestrijding van malafide uitzendbureaus maar heeft ook effect op andere bedrijven die ondergeschikt personeel uitlenen zoals aannemers, bouw- en installatiebedrijven, communicatiebureaus, ict-ondernemingen en accountantskantoren.

De wet stelt het volgende:

De invoering van een bestuurlijke boete voor een inlener die zaken doet met een niet als 'uitzendonderneming' in het Handelsregister geregistreerde onderneming. Daarvoor is eveneens vereist de invoering van een plicht – op straffe van een bestuurlijke boete – voor uitzendondernemingen om zich als zodanig te laten registreren in het Handelsregister .


Wel of niet Bedrijfsmatig ter beschikking stellen?

Navraag bij de KVK wees uit dat een en ander als volgt geïnterpreteerd dient te worden:


Bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen:

Hieronder vallen bedrijven die in hun bedrijfsactiviteiten hebben staan dat zij zich bezighouden met het ter beschikking stellen/uitlenen/uitzenden van personeel. U kunt hierbij denken aan detacheringbureaus, pay-rollingbedrijven, banenpoolbedrijven, uitzendbureaus etc.


Niet Bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen:

Hieronder vallen bedrijven die een andere hoofdactiviteit hebben als hierboven, maar die incidenteel/in voorkomende situaties wel medewerkers ter beschikking stellen.
Accountantskantoren hebben als hoofdactiviteit het verrichten van diensten op het gebeid van accountancy, administratie en belastingen en zijn dus in ieder geval te scharen onder niet bedrijfsmatig ter beschikking stellen.


Wel of geen actie ondernemen/ wel of niet melden bij de KVK?

Indien een medewerker van u bij een klant controlewerkzaamheden verricht of de cliënt adviseert, valt dit niet onder de Waadi en zou u zich niet hoeven te registreren.

Maar indien een van uw medewerkers tijdelijk ter beschikking wordt gesteld aan een van uw cliënten (bijvoorbeeld gedurende vervanging van ziekte van het Hoofd Administratie van de cliënt), dan valt u wel onder de Waadi en dient u zich wel te registreren.

Er is in deze situatie namelijk sprake van de 3 elementen:

  • Een onderneming stelt aan een ander onderneming een arbeidskracht ter beschikking;
  • Medewerker werkt onder leiding en toezicht van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld;
  • De inlenende onderneming betaalt een vergoeding aan de uitlenende onderneming.

Omdat u in deze situatie wel onder de Waadi valt maar niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, kunt u dit telefonisch of per mail doorgeven de KVK. Geeft u dan hierbij aan dat uw organisatie ''niet bedrijfsmatig, in voorkomende gevallen medewerkers ter beschikking stelt''.


Ook dga ontkomt niet aan registratieplicht voor uitzendbureaus

De registratieplicht Waadi geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) die zich uitlenen via hun bv. Dit blijkt uit de reactie van minister Asscher van Sociale Zaken op een brief van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) over de registratieplicht in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) in relatie tot zzp'ers.


De Waadi-Check

Van uw telefonische of melding per e-mail wordt vervolgens op uw KVK inschrijving een aantekening gemaakt en bij de Waadi-check komt uw organisatie als zodanig dan ook naar voren.


Voorkom boete

Laat een uitzendbureau (dat als bedrijfsactiviteit personeel ter beschikking stelt) zich niet registreren, dan krijgt het een boete. De boete loopt op van € 12.000 euro per werknemer voor de eerste overtreding, tot € 24.000 per werknemer bij de tweede overtreding en € 36.000 per werknemer bij een derde overtreding. Bedrijven die hun personeel via niet-geregistreerde uitzendbureaus inhuren, riskeren ook een boete.

Om te voorkomen dat uw kantoor en/of uw cliënt/de onderneming waar u uw personeel stationeert een boete krijgt, adviseren wij u dus om bij de KvK bovenstaande melding door te geven. Aangezien de Waadi per 1 juli van kracht is geworden, raden we u aan om bovenstaande aanpassing zo snel mogelijk door te voeren in uw Kamer van Koophandelinschrijving!

Meer informatie van de Kamer van Koophandel:

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren